Posted on April 2, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , 1 Comment on TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (strategic investment holding company) บริษัทฯ มีธุรกิจหลักอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย (?กลุ่มบริษัทโทรีเซน?) ประกอบธุรกิจโดยการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือตั้งแต่ปี 2447 ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองตั้งแต่ปี 2528? ?และให้บริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งตั้งแต่ปี 2538 ในปี 2552 กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เพิ่มธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจเหมืองถ่านหินเข้ามาในกลุ่มธุรกิจ ณ วันที่ 30 กันยายน? 2552? บริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือทั้งสิ้น 36 ลำ ซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปและเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่ให้บริการอยู่ทั่วโลก และบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายและปรับปรุงกองเรือภายในช่วงระยะเวลา 2 ถึง 3 ปี ข้างหน้านี้ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทโทรีเซนยังมีเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำจำนวน 7 ลำ และเรือขุดเจาะอีกจำนวน 2 ลำ รวมทั้งเรือซึ่งสั่งต่อใหม่อีกจำนวน 4 ลำ ประกอบด้วยเรือขุดเจาะจำนวน 1 ลำ และเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำจำนวน 3 ลำ ซึ่งจะส่งมอบภายในเดือนพฤษภาคม 2553 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2522 (?รอบบัญชี 2552?) บริษัทฯ ได้ปรับโครงการการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจหลักทั้งสามกลุ่ม โดยกลุ่มธุรกิจขนส่งประกอบด้วยธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และธุรกิจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับเรือ อาทิ การให้บริการเป็นตัวแทนเรือและการเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือ กลุ่มธุรกิจพลังงานประกอบด้วยธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งและโครงการเหมืองถ่านหิน กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานประกอบด้วยธุรกิจบริหารท่าเรือ … Continue reading “TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)”