TPP บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทยซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออุตสาหกรรมโดยทั่วไป โดยเฉพาะสินค้าของเด็กเล่นและสินค้าอื่นๆ ที่ผลิตเพื่อการส่งออก โดยเห็นว่าบรรจุภัณฑ์มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการขาย เพราะนอกจากการบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยป้องกันสินค้าภายในกล่องแล้วยังมีส่วนในการจูงใจการซื้อและเป็นตัวเพิ่มมูลค่าในสินค้าอีกด้วย บริษัทฯ เริ่มทำการผลิตในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2527 ในระยะเริ่มแรกบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการ ณ โรงงานเลขที่ 197/129-130 ถนนเพชรเกษม แจวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ มีพนักงานเริ่มแรก 60 คน ทำการผลิตเฉลี่ยเดือนละ 75 ตัน และมียอดขายในปีแรกคือปี พ.ศ. 2527 จำนวน 24.5 ล้านบาท และสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าประเภทของเด็กเล่น โดยเน้นคุณภาพกล่องที่มีความสวยงามและคงทนแข็งแรง ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ […]