Posted on February 16, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags 3 Comments on วิเคราะห์หุ้น BSBM บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์หุ้น BSBM บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.bsbm.co.th นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการ นายเยะ เหวิน หลี่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน (ณ 31 ธันวาคม 2551) จำนวน 1,132.5 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทจำนวน 1,132.5 ล้านหุ้น ซึ่งเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริม เลขที่ 1186/2538 ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2538 และเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท จึงได้สรุปเนื้อหาไว้โดยสังเขปดังนี้ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเป็นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 20-2543 สำหรับเหล็กเส้นกลม (Round Steel Bar) โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 25 มม. ซึ่งมีความยาว 10 เมตร โดยมีชั้นคุณภาพ SR24 และเลขที่ มอก. 24-2548 สำหรับเหล็กเส้นข้ออ้อย(Deformed Steel Bar) โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ถึง 40 มม. ซึ่งมีความยาว 10 และ … Continue reading “วิเคราะห์หุ้น BSBM บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)”