BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

Posted 2 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น, บทความโตโร่

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย อ.โตโร่ (นักลงทุน)   มีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 8 ตำบลห้วยแห้ง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี การบริการ ให้บริการปรับคุณภาพของเสียรวม และรับฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย และบำบัดน้ำเสียรวม ให้บริการคัดแยกและรับฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ปรับคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน   โครงสร้างบริษัท และบริษัทย่อย การประกอบธุรกิจ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการด้านการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว จากภาคอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึงและครบวงจร  ซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ อย่างถูกวิธี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ บริษัท เบตเตอร์ เวิดล์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ทั้งในส่วนที่ไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste) และที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste) โดยมีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี     (“ศูนย์บริหารและจัดการฯ”) ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ […]