วิเคราะห์หุ้น CEI บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Posted 4 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.ceifan.com ประธานกรรมการ นายหลัว เจิ้น จง บริษัท ?คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) ?จำกัด ?(มหาชน)?? (“บริษัทฯ”) ?ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และดำเนินการในลักษณะบริษัทจำกัด ในเดือนสิงหาคม 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 45 ล้านบาท พร้อมทั้งดำเนินการสร้างโรงงานแห่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2530