วิเคราะห์หุ้น CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.cpn.co.th ดร.วันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบครบวงจร เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 ปัจจุบันเป็น 1 ใน 50 บริษัทในกลุ่ม SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 2,178,816,000 บาท โดยมีบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 6 0 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือการพัฒนาและให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และมีการประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมกัน ซึ่งประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย และศูนย์อาหาร รวมทั้งมีการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกและเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีศูนย์การค้าที่อยู่ภายใต้การบริหารงาน จำนวน 12 โครงการ ซึ่งรวมถึงโครงการศูนย์การค้าแห่งใหม่ 2 โครงการที่บริษัทฯ […]