Posted on March 1, 2011Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , , ,   Leave a comment on CNT บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด

CNT บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด

ความเป็นมา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ก่อตั้งขึ้นในปี 2473 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 600,000 บาท โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท คริสเตียนี แอนด์ นีลเส็น เอ/เอส ประเทศเดนมาร์ก บริษัท อีสต์เอเซียติ๊ก จำกัด และสำนักงานพระคลังข้างที่ (สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีทุน จดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 401.16 ล้านบาท มีบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด (บริษัทย่อยของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) ในสัดส่วนร้อยละ 84.59 การประกอบธุรกิจ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานบริหารการก่อสร้างในประเทศ ได้แก่งานวิศวกรรมโยธา งานโครงสร้าง งานก่อสร้างอาคาร ติดตั้งงานระบบ รวมถึงงานที่ต้องใช้ความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ซึ่งในบางกรณีบริษัทฯ จำเป็นต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจการก่อสร้างเพื่อร่วมกันดำเนินการในรูปแบบของกิจการร่วมค้า