Posted on September 1, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags ,   Leave a comment on CSC บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

CSC บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ( Crown Seal Public Company Limited ) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2511 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มภายในประเทศกับบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด และบริษัท โตโยไซกัน ไกชา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคนิคในการผลิตฝาจุกจีบ ฝาอลูมิเนียมเกลียวกันปลอม ฝาแม็กซี่ และฝาพลาสติก บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่? 30 ธันวาคม ?2520 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทะเบียนเลขที่บมจ.288 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทะเบียนเลขที่ 0107537000416