Posted on January 31, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags   Leave a comment on DCC บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)

DCC บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.dynastyceramic.com นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการ นายสัญชัย เจนจรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) เดิมชื่อบริษัท โรแยลฟลอร์ไทล์ จำกัด ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคภายใต้เครื่องหมายการค้า ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป โทมาฮ็อค จากัวร์ นาวาร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2532 และเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2535 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2537 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 280 ล้านบาท เรียกเก็บเต็มมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน 272 ล้านบาท แล้วเมื่อเดือนมกราคม 2538 ปลายปี 2540 กลุ่มผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิคชนิดเดียวกันและมีโรงงานใกล้เคียงกัน? ได้ประมูลซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 14.9 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 54.82 ของทุนที่ชำระแล้ว จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนแห่งหนึ่ง และ ได้ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีมีสีสันสวยงาม รวมทั้งปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการตลาดโดยเน้นการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคให้มากขึ้น ปลายปี 2543 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 408 ล้านบาท? โดยแบ่งเป็น 40.8 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อนำเงินทุนเพิ่มทุนไปลงทุนขยายกำลังการผลิตโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทล์ ท้อป … Continue reading “DCC บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)”