Posted on May 4, 2010August 29, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , ,   Leave a comment on IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ ?ไออาร์พีซี? (?บริษัทฯ?) เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ?ทีพีไอ? จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ พ.ศ. 2521 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 บริษัทฯ เริ่มผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อจำหน่ายในปี 2525 และขยายการสายการผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้สร้างโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกขนาด 65,000 บาร์เรลต่อวัน เมื่อปี 2538 และโรงกลั่นน้ำมันแห่งที่สองขนาด 150,000 บาร์เรลต่อวัน เมื่อปี 2543? พร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร ต่อมาในปี 2540 บริษัทฯ ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หลังจากการลอยตัวค่าเงินบาท โดยบริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อปี 2543 ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549