Posted on January 29, 2010February 10, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , 2 Comments on วิเคราะห์หุ้น JUTHA บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์หุ้น JUTHA บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.jutha.co.th พล.ร.ต.ชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ นายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพาณิชย์นาวี และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องดังนี้ บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ???โดยเรือเดินทะเลของบริษัทในเส้นทางประจำ ได้แก่?? เส้นทาง ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี-ไทย? บริการให้เช่าเรือเป็นรายเที่ยว และเป็นระยะเวลา บริการนายหน้าซื้อขายเรือ?? บริการนายหน้าจัดหาสินค้า บริการนายหน้าจัดหาเรือเช่า และบริการบริหารเรือ ลงทุนในบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท จุฑาผกากรอง ชิปปิ้ง ไพรเวท จำกัด ดำเนินธุรกิจ ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ โดย JUTHA ถือหุ้น 100 % และบริษัทร่วม ชื่อ บริษัท เจ.ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจขนถ่ายสินค้าทางทะเลซ่อมบำรุงเรือ รับเป็นตัวแทนเรือ โดย JUTHA ถือหุ้น? 33.33 % ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเรือบรรทุกสินค้า 7 ลำ เป็นสินทรัพย์หลักของบริษัทฯโดยเรือทั้ง 7 ลำนี้เป็นเรืออเนกประสงค์ สามารถรับบรรทุกสินค้าได้ทุกประเภท เช่น สินค้าเทกอง สินค้าสำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สินค้าหีบห่อ รถยนต์ เครื่องจักร สินค้าที่มีลักษณะพิเศษ สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าแช่แข็ง