วิเคราะห์หุ้น JUTHA บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

Posted 2 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.jutha.co.th พล.ร.ต.ชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ นายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพาณิชย์นาวี และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องดังนี้ บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ???โดยเรือเดินทะเลของบริษัทในเส้นทางประจำ ได้แก่?? เส้นทาง ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี-ไทย? บริการให้เช่าเรือเป็นรายเที่ยว และเป็นระยะเวลา บริการนายหน้าซื้อขายเรือ?? บริการนายหน้าจัดหาสินค้า บริการนายหน้าจัดหาเรือเช่า และบริการบริหารเรือ ลงทุนในบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท จุฑาผกากรอง ชิปปิ้ง ไพรเวท จำกัด ดำเนินธุรกิจ ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ โดย JUTHA ถือหุ้น 100 % และบริษัทร่วม ชื่อ บริษัท เจ.ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจขนถ่ายสินค้าทางทะเลซ่อมบำรุงเรือ รับเป็นตัวแทนเรือ โดย JUTHA ถือหุ้น? 33.33 % ณ. วันที่ 31 […]