KEST บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.kimeng.co.th นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 42 นอกจากนี้บริษัทฯยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้แก่?? การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ MAI การจัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ ผู้ถือหุ้นในการทำรายการประเภทต่างๆของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Agent) ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 บริษัทฯได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange: TFEX) และได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ บริษัท สำนักหักบัญชี […]