Posted on March 19, 2010August 8, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , 6 Comments on LEE บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

LEE บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.leepattana.com นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร ประธานกรรมการ นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ( ?บริษัท? )? เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทในเครือลีพัฒนาดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ลี? ?วิน? ?แมกซ์? และ ?โปรเกรด? และกิจการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกไก่เนื้อ?? มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 28? อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์? เลขที่? 33/137? ถนนสุรวงศ์? เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สถานที่ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์อยู่ที่ จังหวัดสระบุรีและจังหวัดเพชรบุรี มีกำลังการผลิตอาหารสัตว์รวมในปีที่ผ่านมา ประมาณ 504,000 ตันต่อปี และมีการผลิตจริงประมาณร้อยละ 60 ของอัตรา กำลังการผลิต? และกิจการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกไก่เนื้อและไข่ไก่? ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดนก? บริษัทได้หยุดการดำเนินกิจการโรงฟักลูกไก่เนื้อเป็นการชั่วคราว? ตั้งแต่เดือนตุลาคม? 2547 เป็นต้นมา และปัจจุบันได้เปลี่ยนมาดำเนินกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้ยางพารา ซึ่งอยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ รายได้หลักของบริษัทมาจากการจำหน่ายอาหารสัตว์และกิจการฟาร์มในสัดส่วนร้อยละ 99.60 และร้อยละ 0.40 ตามลำดับโดยเป็นการจำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด?? วัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์ที่สำคัญหลัก ๆ? ได้แก่? ข้าวโพด? กากถั่วเหลือง? ปลาป่น? รำ?? และปลายข้าว?? ซึ่งมีสัดส่วนการใช้ประมาณร้อยละ? 80? ของต้นทุนการใช้วัตถุดิบ?? โดยมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบที่เป็นสินค้าต้องนำเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ? 35? ของมูลค่า? และร้อยละ 30 ของปริมาณการใช้วัตถุดิบทั้งหมด