วิเคราะห์หุ้น LOXLEY บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

Posted 4 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซต์บริษัท www.loxley.co.th ลักษณะการประกอบธุรกิจ? : นำเข้าสินค้าและออกแบบติดตั้งระบบสารสนเทศ อุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงงานประมูลภาครัฐที่เกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูง ?และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และเคมีอุตสาหกรรม ความเสี่ยง 1. ภาวะความผันผวนของราคาต้นทุนวัสดุ อุปกรณ์ และการถดถอยของเศรษฐกิจโลก 2. ความเสี่ยงจากการร่วมลงทุน 3. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 5. ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล