LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Posted 2 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.lpn.co.th นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการ นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) (LPN) ผู้พัฒนาอาคารชุดพักอาศัยที่มีประวัติยาวนานเกือบ 2 ทศวรรษ ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2532 โดยเริ่มจากการรวมกลุ่มของผู้ก่อตั้ง 3 กลุ่ม? ได้แก่ ?(1)กลุ่มนายธีรชัย ปัญจทรัพย์? (2)กลุ่มนายสุเมธ เตชะไกรศรี? และ (3)กลุ่มนายศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีคิดและกระบวนการบริหารจัดการภายในที่นำมาซึ่งวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา วันเวลาที่ผ่านไป แนวความคิดในการพัฒนาโครงการยิ่งลึกซึ้งตามประสบการณ์และเจตนารมณ์ในการพัฒนาที่พักอาศัยที่มีคุณภาพให้กับผู้อยู่อาศัย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทจวบจนปัจจุบันซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 บริษัทคำนึงถึงเรื่องความสมดุลของการดำเนินการในทุกมิติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่งส่งผลให้บริษัทเติบโตมาได้อย่างต่อเนื่อง มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เห็นได้จากในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes Asia ให้เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่โดดเด่นสำหรับบริษัทที่มีรายได้ต่ำกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น […]