Posted on June 29, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , 4 Comments on LTX บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

LTX บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)? ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2503 โดยได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2532 บริษัทประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีสินค้าหลัก คือ ผ้าสปัน ผ้าแท็ฟฟิต้า ผ้ายีนส์ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อ อุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งได้แก่ เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ถัก และผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัย ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 2,402 คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) มีโรงงาน 3 โรงงานที่มีการผลิตที่ต่อเนื่องกันโดยเฉพาะในการผลิตผ้าสปันและผ้าแท็ฟฟิต้า โดยโรงงานที่ 1 ดำเนินการปั่นด้ายและทอผ้า โดยผลิตผ้าสปัน ? ผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมฝ้าย และผ้าฝ้ายล้วน? ผ้าผืนที่ได้จะส่งต่อไปยังโรงงานที่ 2 ?เพื่อทำการปรับปรุงและตกแต่งผลิตภัณฑ์ เช่น ฟอกย้อมสี และตกแต่งขั้นสุดท้าย เช่นเดียวกัน โรงงานที่ 3 ผลิตผ้าแท็ฟฟิต้า และส่งต่อไปยังโรงงานที่ 2 เพื่อทำการย้อมสีและตกแต่งสำเร็จต่อไป นอกจากผ้าแท็ฟฟิต้าแล้ว โรงงานที่ 3 ยังผลิตผ้ายีนส์ และผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม โดยกระบวนการผลิตทั้งหมดทำในโรงงานที่ 3