Posted on August 3, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , ,   Leave a comment on PL บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

PL บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดในปี 2530 โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด, บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด เป็นแกนนำในการจัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการดำเนินการจัดหาทรัพย์สินให้เช่าแบบลีสซิ่ง โดยเน้นการให้เช่าดำเนินงาน (Operating Lease) และเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลเป็นหลัก ในปี 2531 บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นยานพาหนะให้กับลูกค้านิติบุคคล พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ในปี 2539 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300,000,000 บาท และนำบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท