PRECHA บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Posted 6 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.preecha.com บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท พัฒนาการโภชนาการ จำกัด? ก่อตั้งเมื่อ 26 พฤษภาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มตระกูลถิรกิจพงศ์ , กลุ่มตระกูลโชติวิทยะกุล, กลุ่มตระกูลเกียรติศรีธารา และ กลุ่มตระกูลรัตนคงทน ตามลำดับ? ในปี 2537 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2539? ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นสามัญ 60 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 600 ล้านบาท ของบริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในช่วงปี 2541-2543 บริษัทประสบปัญหาทางการเงินอันเป็นผลเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ และการลดค่าเงินบาท ต่อมาในปี 2544 […]