Price to Sales Ratio หรือ PSR หรือ อัตราส่วนยอดขายต่อหุ้น

Posted 2 CommentsPosted in วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท

อัตราส่วนยอดขายต่อราคาหุ้น ( Price to Sales Ratio – PSR) เราจะใช้ค่า PSR เป็นตัวประเมินค่าความถูกหรือแพงของหุ้น บริษัทที่มีค่า PSR น้อยกว่า 1 จะถือว่าราคาหุ้นบริษัทนั้นถูก สูตรการหาค่า PSR PSR = มูลค่าของกิจการในตลาด หรือ Market Cap / ยอดขายต่อปี หรือ PSR = ราคาหุ้น / รายได้จากการขายต่อหุ้น ตัวอย่าง ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 2553 หุ้น THCOM หลังประกาศยึดทรัพย์ อดีตนายกทักษิณ ราคาหุ้นอยู่ที่ 4.74 บาท (สองวันลง 20% จะบ้าตาย) เราจะหารายได้จาการขายมาจากงบกำไรขาดทุน คลิ๊กที่นี่ครับ แล้วเลือก “งบกำไรขาดทุน” เราจะเห็น รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ […]