วิเคราะห์หุ้น PTTAR บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.pttar.com นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) เกิดขึ้นจากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระหว่างบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 และได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย โดยมีวิสัยทัศน์ว่า ?บริษัทฯ จะเป็นผู้นำในธุรกิจการกลั่นน้ำมันที่มีสายการผลิตเชื่อมต่อไปสู่ธุรกิจปิโตรเคมีขึ้นกลาง และธุรกิจปลายน้ำสายอะโรเมติกส์ของเอเชีย? บริษัทฯ ประกอบ 2 ธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจการกลั่นน้ำมันและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป โดยมีโรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงสุดแห่งหนึ่งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และ 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ได้แก่ เบนซีน พาราไซลีน […]