Posted on February 21, 2010February 21, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags 1 Comment on วิเคราะห์หุ้น S2 บริษัท เซาท์เทิร์นสตีล จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์หุ้น S2 บริษัท เซาท์เทิร์นสตีล จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.ss.co.th พล.ต.อ.อำนวย เพชรศิริ ประธานกรรมการ นายแสงรุ้ง นิติภาวะชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาท์เทิร์นสตีล จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่29 พฤษภาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเป็นจำนวน 50 ล้านบาท ต่อมาได้เพิ่มทุนเป็น 60 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม ปี2535 โดยมีที่ตั้งสำนักงานและโรงงานอยู่ที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ทั้งนี้ในระยะเริ่มแรกบริษัทได้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นประเภทเหล็กแผ่น ท่อเหล็ก และเหล็กรางรูปตัวซีเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศ ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจในลักษณะซื้อมาและจำหน่ายไปด้วยการซื้อเหล็กรูปพรรณอื่นๆ เช่น ท่อเหล็กชุบสังกะสีเหล็กฉาก เหล็ก H-Beam เหล็ก I-Beam เหล็กรางน้ำ เหล็กแผ่นลาย เหล็กม้วน และเหล็กเพลาขาวเป็นต้น หรือท่อเหล็ก เหล็กรางรูปตัวซีและลวดตะแกรงเหล็กซึ่งมีขนาดที่บริษัทไม่สามารถผลิตเองได้เพื่อจำหน่ายให้แก่ ลูกค้าในเขตภาคใต้ของประเทศและประเทศมาเลเซีย ในปี2549 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 85 ล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท นีสเทิร์นสตีล จำกัด (?บริษัทย่อย?) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายฐานการผลิตและฐานลูกค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้บริษัทย่อยได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทโดยผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่น ท่อเหล็กและเหล็กรางรูปตัวซีเว้นแต่ลวดตะแกรงเหล็ก และมีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 200 ล้านบาท และทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 140 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนั้น บริษัทและบริษัทย่อยมีกำลังการผลิตทุกประเภทผลิตภัณฑ์ รวมกันคิดเป็นประมาณ 145,800 ตันต่อปีและ 137,000 ตันต่อปี(ไม่รวมกำลังการผลิตของเหล็กม้วนแถบเล็ก) ตามลำดับโดยมีลูกค้าที่เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายในภาคใต้ประมาณ 200 ราย และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกประมาณ … Continue reading “วิเคราะห์หุ้น S2 บริษัท เซาท์เทิร์นสตีล จำกัด (มหาชน)”