วิเคราะห์หุ้น SICCO : บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.sicco.co.th นายวิรัติ รัตนาภรณ์ ประธานกรรมการ น.ส.วรรณวิมล โชติพืช กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ ?บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)? จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2509 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2536 บริษัทฯ ประกอบกิจการด้านธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ ต่อมาในปี 2541 ได้แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันโดยบริษัทฯ ดำเนินงานด้านธุรกิจเงินทุน บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2541 โดยธนาคารซันวา ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 17,485,688 หุ้น ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเหตุผลทางธุรกิจของธนาคารซันวาเอง ซึ่งมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงจากเดิมร้อยละ 8.06 เป็นร้อยละ 69.86 และปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2551 สัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ […]