Posted on February 5, 2010February 9, 2015Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags 4 Comments on SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.singerthai.co.th บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ?เป็นผู้จัดจำหน่ายจักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านยี่ห้อ ? ?ซิงเกอร์? และยังคงจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อต่าง ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ ?จานดาวเทียม เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล? (Personal Computer) ?เป็นต้น ?เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท โดยที่มากกว่าร้อยละ 95 ของยอดขายเป็นการขายตรงทั้งหมด และประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ? ?การขายตรงจะผ่านผู้แทนซิงเกอร์มากกว่า ?5,000 คน ที่กระจายอยู่ตามสาขาต่าง ๆ มากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศไทย???? แม้ว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจนี้มานานกว่า 120 ปี? แต่บริษัทก็ยังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปดังรายละเอียดที่ปรากฎในหัวข้อ ?ปัจจัยความเสี่ยง? ในปี 2551 รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทลดลงจาก? 1,875 ล้านบาท ?เหลือ 1,758 ล้านบาทหรือลดลงเท่ากับร้อยละ 6.2 ทั้งนี้เนื่องมาจากยอดขายขั้นต้นของรถจักรยานยนต์ลดลงเท่ากับร้อยละ 79.4 หรือคิดเป็นมูลค่าลดลงเท่ากับ 339.8 ล้านบาท ในขณะที่ยอดขายขั้นต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 15.5 หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 223.8 ล้านบาทตามกลยุทธ์ของบริษัทที่ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนธุรกิจหลักของบริษัทจากการขายรถจักรยานยนต์ไปเป็นการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแทน? อีกทั้งในช่วงครึ่งปีหลังผลกระทบของวิกฤตการณ์ Subprime ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย อันเป็นเหตุให้บริษัทมีการเข้มงวดในการตรวจสอบ และอนุมัติเครดิตก่อนการขายเพิ่มขึ้นอันป็นผลทำให้ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของบริษัทลดลงมากเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก โดยดูได้จากการปฏิเสธคำขอเช่าซื้อที่มีประมาณร้อยละ 15-20? แต่เมื่อมาพิจารณาในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทแล้วพบว่าบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยมีผลขาดทุนเพียง 82 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2550 ที่มีผลขาดทุน 500 ล้านบาท และปี 2549 ที่มีผลขาดทุนถึง 1,233 … Continue reading “SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)”