SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

Posted 4 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.singerthai.co.th บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ?เป็นผู้จัดจำหน่ายจักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านยี่ห้อ ? ?ซิงเกอร์? และยังคงจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อต่าง ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ ?จานดาวเทียม เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล? (Personal Computer) ?เป็นต้น ?เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท โดยที่มากกว่าร้อยละ 95 ของยอดขายเป็นการขายตรงทั้งหมด และประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ? ?การขายตรงจะผ่านผู้แทนซิงเกอร์มากกว่า ?5,000 คน ที่กระจายอยู่ตามสาขาต่าง ๆ มากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศไทย???? แม้ว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจนี้มานานกว่า 120 ปี? แต่บริษัทก็ยังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปดังรายละเอียดที่ปรากฎในหัวข้อ ?ปัจจัยความเสี่ยง? ในปี 2551 รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทลดลงจาก? 1,875 ล้านบาท ?เหลือ 1,758 ล้านบาทหรือลดลงเท่ากับร้อยละ 6.2 ทั้งนี้เนื่องมาจากยอดขายขั้นต้นของรถจักรยานยนต์ลดลงเท่ากับร้อยละ 79.4 หรือคิดเป็นมูลค่าลดลงเท่ากับ 339.8 ล้านบาท […]