วิเคราะห์หุ้น SMM บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.smm.co.th นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์ ประธานกรรมการ นายวิฑูร นิรันตราย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น.ส.อัญชลี ธีระสินธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 ในชื่อ บริษัท สยามคอมิกส์ จำกัด ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามอินเตอร์คอมิกส์ จำกัด ในปี 2536 และในปี 2539 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และได้เพิ่มเป็น 170 ล้านบาทในปี 2546 ??อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจที่บริษัทได้ริเริ่มที่จะขยายไปด้านสื่ออื่นๆ ให้หลากหลายมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด และแปลงสภาพเป็นบริษัท จำกัด (มหาชน) ต่อมาในปี 2547 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 240 ล้านบาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และในปี 2551 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 372 ล้านบาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (SMM-W1) […]