วิเคราะห์หุ้น SOLAR บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

Posted 3 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.solartron.co.th บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (?SOLAR?) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 ซึ่งได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547 และได้นำหุ้นสามัญขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 300 ล้านบาท โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 1000/65,66,67 ?ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และให้บริการ สำรวจ ออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร โดยระบบที่บริษัทฯให้บริการ อาทิเช่น (1) ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (2) ระบบประจุแบตเตอรี่ด้วยไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (3) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านและอาคารแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย (4) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือนชนบท (5) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะจากเซลล์แสงอาทิตย์ (6) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในระบบสื่อสารโทรคมนาคม […]