วิเคราะห์หุ้น SORKON บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.sorkon.co.th บริษัทฯ จดทะเบียนดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2527 ?ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปตามตำรับอาหารไทยพื้นบ้านที่แปรรูปจากเนื้อสุกร และอาหารทะเล ต่อมาได้แปรรูปเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยออกหุ้นใหม่เพื่อจำหน่ายให้แก่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนเมษายน 2536 ?การดำเนินงานอยู่ในรูปแบบของกลุ่มบริษัท โดยมีบริษัทย่อย 3 บริษัท (ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละบริษัท) และบริษัทร่วม 2 บริษัท (ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในแต่ละบริษัท) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้รับการก่อตั้งเพื่อทำหน้าที่ป้อนวัตถุดิบหลักตามความต้องการของบริษัทแม่ ?และการจัดจำหน่ายภายในประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ?การส่งออก ?การวิจัยตลาด ?และการแปรรูปอาหารทะเล? การประกอบธุรกิจทั้งกลุ่ม ?จึงมีลักษณะการประกอบการแบบเบ็ดเสร็จ เป็นกระบวนการที่ครบวงจรตั้งแต่ ต้นทางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำฟาร์มสุกรพันธุ์ เพื่อมีแหล่งผลิตวัตถุดิบหลักเป็นของตนเอง การแปรรูปอาหารทะเลสด ?การคิดค้นผลิตภัณฑ์และการปรุง การบรรจุ และการจัดจำหน่ายทางช่องทางต่าง ๆ