วิเคราะห์หุ้น SSEC : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.ssec-online.com น.ส.วรรณวิมล โชติพืช ประธานกรรมการ นายศิริพงษ์ สุทธาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 5? โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดำเนินการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ 1.? ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2.? ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3.? ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 4.? ธุรกิจจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 5.? ธุรกิจการค้าหลักทรัพย์ 6. ??ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน โครงสร้างรายได้ของบริษัท