วิเคราะห์ TFD บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.listedcompany.com นายสุนทร เสถียรไทย ประธานกรรมการ นายกัมพล ติยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)? ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2520? เพื่อประกอบธุรกิจก่อสร้างโรงงานมาตรฐานสำเร็จรูปในนิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อขายและให้เช่าบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2534 ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท และมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 637,598,035 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 637,598,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิคงเหลือ 122,401,965 หน่วย? อัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิหน่วยละ 1 บาท และมีอายุการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 สำหรับปี 2551 ที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนพัฒนาที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค และก่อสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี […]