วิเคราะห์ THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.thaicom.net บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ? หรือ ?THCOM?) เดิมชื่อบริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจทางด้านโทรคมนาคม (Telecommunications) ประกอบธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจบริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและดำเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติภายใต้สัมปทานจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (?MICT?) เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ.2564 ปัจจุบันบริษัทฯ มีดาวเทียมที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งสิ้นจำนวน 4 ดวง คือ ไทยคม 1A ไทยคม 2 ไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) และไทยคม 5