Posted on January 30, 2010July 7, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , 2 Comments on TKT บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

TKT บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.tkrungthai.com บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) ประกอบธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และรับออกแบบ ผลิต และ ซ่อมแซมแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนพลาสติก จำหน่ายให้บริษัทผู้ผลิตยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำต่าง ๆ รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) ซึ่งเป็นการให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกครบวงจร โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานทั้งสิ้น 3 แห่ง ในปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน ?1,052.72 ล้านบาทเทียบกับปี 2550 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน 885.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.94 ?สำหรับสัดส่วนรายได้ในปี 2551 และ ปี 2550 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 61.28 และร้อยละ 60.98 ตามลำดับ รายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ?26.73 ?และร้อยละ 28.90 ตามลำดับ และรายได้จากการบริการผลิตแม่พิมพ์คิดเป็นร้อยละ 5.51 และร้อยละ 7.41 ทั้งนี้สาเหตุที่ยอดขายทั้ง 3 กลุ่ม มีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2550 เป็นเพราะว่า บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าทั้งกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า? ประกอบกับยอดการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในไตรมาส 1-2-3 ของปี 2551 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2550 ถึง ร้อยละ 29.50