Posted on June 4, 2015June 4, 2015Categories Technical AnalysisTags , 1 Comment on ทำความเข้าใจกับ Trend และ วงจรธุรกิจ

ทำความเข้าใจกับ Trend และ วงจรธุรกิจ

เขียนโดย อ.จิรัฏฐ์ หิรัญปภาพิศุทธิ์ การวิเคราะห์หุ้นแบบเทคนิค หรือ Technical Analysis เป็นศาสตร์และศิลป์ของการระบุแนวโน้ม หรือ Trend ของหุ้นในช่วงที่หุ้นกำลังเริ่มสร้างแนวโน้ม หรือกลับตัวของแนวโน้ม เพื่อนักลงทุนจะสามารถตัดสินใจในการถือครองหรือปรับพอร์ตการลงทุนได้หาก Trend ของหุ้นมีการเปลี่ยนแปลง ในการที่จะระบุการกลับตัวของราคาหุ้นได้ เราจะต้องรู้ก่อนว่า Trend คืออะไร และ เราจะต้องทำความรู้จักพร้อมทั้งเข้าใจรูปแบบของแนวโน้มอย่างแท้จริงเสียก่อน Trend ของหุ้นมีอยู่ 3 รูปแบบที่สำคัญ ดังรูปด้านล่าง 1.Primary (แนวโน้มใหญ่) โดยทั่วไปแล้วแนวโน้มใหญ่จะกินเวลา 9 เดือนถึง 2 ปี ซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับมุมมองของนักลงทุนต่อหุ้นตัวนั้นว่าพื้นฐานหุ้นดีแค่ไหน มีการเติบโตหรือไม่ โดยส่วนใหญ่แล้วแนวโน้มของราคาหุ้นจะสะท้อนวัฏจักรของธุรกิจโดยเฉลี่ยตามสถิติแล้วจะมีรอบการขึ้นและลงรวม 4 – 5 ปี ซึ่งจะแบ่งออกเป็นขาขึ้น 2.5 ปี และ ขาลงอีก 2.5 ปี หรืออย่างละครึ่ง หากเราสังเกตุรูปด้านบนเราจะพบว่า Primary Trend จะมีเส้นสีฟ้า ราคาหุ้นจะขึ้นไปจนสูงสุด และปรับตัวลงมา อย่างไรก็ตามเราจะเห็นว่าบางช่วงเวลาราคาหุ้นจะมีขึ้นและลงเป็นคลื่นย่อยๆ ตามทฤษฏีของ Down Theory ซึ่งเราจะพบเส้น Intermediate และ Short-term Trend ซ้อนอยู่ในรูป ในทางปฏิบัติแล้วระยะเวลาที่หุ้นขึ้นจะนานกว่าตอนราคาหุ้นลดลง ดังนั้น ช่วงหุ้นขึ้นนักลงทุนจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะได้ผลตอบแทนที่มาก หากหุ้นปรับตัวลดลงจะทำให้กำไรของนักลงทุนหายไปอย่างรวดเร็ว 2. Intermediate (แนวโน้มรอง) หากเราสังเกตุกราฟอย่างดีแล้วจะพบเส้นสีเขียว ซ้อนอยู่ในแนวโน้มใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เราจะพบว่าหุ้นที่ขึ้นไปนั้นอาจจะมีการปรับตัวลดลงเนื่องจากอารมณ์และข่าวของหุ้นในขณะนั้น โดยส่วนใหญ่แนวโน้มรองจะกินเวลาตั้งแต่ 6 อาทิตย์ ไปจนถึง 9 เดือน … Continue reading “ทำความเข้าใจกับ Trend และ วงจรธุรกิจ”