วิเคราะห์หุ้น TRT บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.tirathai-transformer.com นายทองธัช หงส์ลดารมภ์ ประธานกรรมการ นายศิริวัฒน์ ศรีพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ สรุปภาพรวมของบริษัท บริษัท? ถิรไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 4.2 ล้านบาท บริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระทั้งสิ้น 202,642,500 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 101,321,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท บริษัทฯประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ถิรไทย? รวมทั้งให้บริการติดตั้งและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทฯเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศรายเดียวที่ผลิตได้ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลงระบบจำหน่าย บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) […]