Posted on August 19, 2010November 24, 2011Categories ความรู้เรื่องหุ้นTags ,   Leave a comment on Turnover List คือ

Turnover List คือ

การจัดทำ Turnover list มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีอัตราการ ซื้อขายหมุนเวียนสูง อันแสดงว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันมาก และอาจมีแนวโน้มนำไปสู่ ภาวะการซื้อขายที่ผิดปกติ อันอาจกระทบต่อความเสี่ยงของระบบการชำระราคาได้ Turnover List จะช่วยเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ และช่วยให้บริษัทหลักทรัพย์ใช้เป็นข้อมูลสำหรับบริหารความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้