UMS บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.uniquecoal.com ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต ประธานกรรมการ นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ? หรือ ?UMS?) ก่อตั้งโดยบริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (UGP) และนายสมบูรณ์ สิริไพบูลย์พงศ์ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท โดยเริ่มต้นประกอบธุรกิจการนำเข้าถ่านหินคุณภาพดีจากต่างประเทศ และจัดจำหน่ายถ่านหินให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศ เนื่องจากผู้บริหารเล็งเห็นถึงโอกาสและแนวโน้มการเติบโตที่ดีของอุตสาหกรรมถ่านหิน เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาต่ำและมีปริมาณสำรองมากเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติ ประกอบกับประสบการณ์ของผู้บริหารในอุตสาหกรรมพลังงานที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริหารมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป เดือนมกราคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547 มีมติให้บริษัทฯแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น […]