รีวิวหุ้นใหม่ TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่าย โดยแบ่งสายผลิตภัณฑ์เป็น ธุรกิจสัตว์ปีก ธุรกิจสุกร ธุรกิจอาหารสัตว์
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
สถานะ Filing
จำนวนหุ้นที่ IPO 1,400,000,000 หุ้น
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น n/a
ราคา IPO n/a
ราคา PAR 1.00 บาท
วันที่เริ่มซื้อขาย n/a
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

tfg-chicken

บริษัทเป็นผู้ผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไก่และสุกร โดยมีการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยสามารถแบ่งสายผลิตภัณฑ์ได้เป็น ธุรกิจไก่ ธุรกิจสุกร ธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจอื่น ๆ บริษัทเป็นผู้จำหน่ายเนื้อไก่ในประเทศรายใหญ่ที่สุด และเป็นผู้จำหน่ายสุกรมีชีวิตสำหรับตลาดเนื้อสุกรสดในประเทศรายใหญ่เป็นอันดับสาม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ความสำคัญในการผลิตไก่ (ไก่ทั้งตัวและชิ้นส่วนไก่) และจำหน่ายสุกรมีชีวิตเป็น
หลัก เพื่อจำหน่ายให้แก่ นายหน้าซื้อขาย ผู้ค้าปลีก โรงผลิตชิ้นส่วนสัตว์ บริษัทค้าปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade
Companies) และบริษัทอุตสาหกรรมค้าปลีก ตัวแทนส่งออกและตัวแทนรับซื้อเพื่อส่งออก บริษัทยังดำเนินธุรกิจอาหาร
สัตว์ที่ผลิตอาหารสัตว์หลายแห่ง เพื่อใช้ในการเลี้ยงไก่และสุกรของบริษัทฯ เป็นหลัก และจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายนอก
ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • ธุรกิจไก่ ได้แก่ การเพาะพันธุ์ไก่ การผลิตและจำหน่ายเนื้อไก่ ลูกไก่ ไก่พันธุ์เนื้อและไก่พันธุ์ไข่
  • ธุรกิจสุกร ได้แก่ การเพาะพันธุ์สุกรและการจำหน่ายสุกรมีชีวิต
  • ธุรกิจอาหารสัตว์ ได้แก่ การผลิตและการจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมุ่งเน้นที่อาหารสำหรับไก่และสุกร และ
  • ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งโดยหลัก ได้แก่ ให้บริการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ์ และจำหน่ายเวชภัณฑ์
    ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทและในปี 2557 ธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทได้เพิ่มขึ้นซึ่งรวมไปถึงการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารสัตว์และอุปกรณ์การเกษตรที่ทำจากพลาสติก

โครงสร้างรายได้

tfg-profit

จะเห็นว่ารายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจเกี่ยวกับไก่ถึง 75% ของรายได้รวมในปี 57 และ 20% เกี่ยวกับสุกรหรือหมู

tfg-financial

กำไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ระดับ 11.4 % เมื่อปี 57 อาจจะดูน้อยแต่สำหรับธุรกิจอาหารและเกษตรกรรมแล้วน่าจะเป็นเรื่องปกติ กำไรสุทธิคิดเป็น 5.4% หากเราสังเกตุจะพบกว่ากำไรสุทธิของบริษัทจะอยู่ที่ระดับ 5-6% ตรงนี้น่าจะบอกให้เรารู้ว่าต้นทุนของธุรกิจเกษตรมีค่อนข้างสูงไม่เหมือนธุรกิจที่มีนวตกรรมอื่นๆ การแข่งขันก็ค่อนข้างจะมาก อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้

ธุรกิจของบริษัทได้เติบโตขึ้นอย่างมาก จากปี 2554 โดยตั้งแต่ปี 2554 บริษัทได้ขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเพิ่มโรงผลิตชิ้นส่วนไก่จาก 1 โรงเป็น 3 โรง เพิ่มฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์จาก 7 ฟาร์มเป็น 15 ฟาร์ม และเพิ่มโรงฟักไข่จาก 2 โรงเป็น 6 โรง ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ยังขยายธุรกิจฟาร์มไก่พันธุ์ไข่จาก 1 ฟาร์ม เป็น 2 ฟาร์ม และได้ขยายธุรกิจสุกรในประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินธุรกิจฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ 6 ฟาร์ม และเพิ่มฟาร์มสุกรปู่ย่าพันธุ์จาก 3 ฟาร์ม เป็น 6 ฟาร์ม และเริ่มดำเนินธุรกิจการเลี้ยงสุกรในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายโรงผลิตอาหารสัตว์จากเดิม 2 โรง เป็น 3 โรง

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรในธุรกิจไก่และธุรกิจสุกรของบริษัท สำหรับธุรกิจไก่บริษัทได้ดำเนินการโดยการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ในฟาร์มเพาะพันธุ์ไก่ ฟักไข่ในโรงฟักไข่ จัดให้เกษตรกรฯ เป็นผู้เลี้ยงลูกไก่ของบริษัทและจะนำไก่กลับมาเพื่อส่งไปที่โรงผลิตชิ้นส่วนไก่ของบริษัท

บริษัทจำหน่ายไก่ทั้งตัวและชิ้นส่วนไก่ให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก และในเดือนมกราคม 2558 บริษัทได้เริ่มส่งออกเนื้อไก่ของบริษัทไปยังลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น และจะเริ่มขยายฐานลูกค้าเข้าไปในกลุ่มสหภาพยุโรปภายในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2558

ราคาหุ้น IPO ทางบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินยังไม่ได้ระบุมา ผมเลยยังไม่สามารถแนะนำได้ว่าราคานั้นน่าสนใจลงทุนมากน้อยเพียงใด แพงไปหรือไม่ อย่างไรก็ตามหากมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจะนำมาเผยแพร่ให้กับนักลงทุนทราบต่อไป

นำข้อมูลมาเผยแพร่โดย อ.จิรัฎฐ์ หิรัญปภาพิศุทธิ์

One thought on “รีวิวหุ้นใหม่ TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *