TGCI บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.campanatiles.com

นายขจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)? (?บริษัทฯ? หรือ ?TGCI?) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องปูพื้น และผนังรายแรกของประเทศไทย ซึ่งเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2512 โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งคือ นายสันติ โอปนายิกุล ด้วยทุนจดทะเบียน 25.0 ล้านบาท มีกำลังการผลิตเริ่มแรก 1,500 ตารางเมตรต่อวัน และปัจจุบันมีกำลังการผลิต 60,000 ตารางเมตรต่อวัน บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตกระเบื้องคุณภาพออกสู่ตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้า ?อากรบ? (AGROB) โดยได้รับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตจาก บริษัท อากรบ ?????อัลลาเก้นเบา จำกัด จากประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน

บริษัทฯ เป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากอิตาลี คือการเผากระเบื้องให้สีเคลือบกับเนื้อกระเบื้องหลอมตัวเป็นเนื้อเดียวกันแบบกังไส ทำให้ไม่แตกลายงาและไม่ดูดซึมสิ่งสกปรก โดยการใช้ระบบผลิตแบบเผาครั้งเดียวด้วยเตาเผาลูกกลิ้ง เข้ามาผลิตกระเบื้องเซรามิคเป็นแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งได้เปลี่ยนเครื่องหมายการค้าจาก ?อากรบ? (AGROB) มาเป็น ?คัมพานา? (CAMPANA) ตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา

ต่อมาในปี 2530 ด้วยคุณภาพที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ผลิตภัณฑ์ ?คัมพานา? จึงเป็นผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิครายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) และเป็นบริษัทเดียวในทวีปเอเชียที่ได้เข้าร่วมงาน CERSAIE ซึ่งเป็นงานแสดงผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิคที่ใหญ่ที่สุด จากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกที่เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี และได้ร่วมแสดงมาตลอดทุกปี

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2523 โดยซื้อขายหุ้นครึ่งแรกวันที่ 17 พฤศจิกายน 2523

ในปี 2531 บริษัทฯ ได้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตล่าสุด คือระบบการผลิตกระเบื้องบุผนังแบบเผาครั้งเดียวด้วยเตาลูกกลิ้ง 2 ชั้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ ในหลากหลายลวดลายและขนาดได้มากขึ้น

บริษัทฯ ได้นำความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับรสนิยมและการใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้ผลิตกระเบื้องบุผนังรุ่นทอปไลน์ รวมทั้งได้นำเทคโนโลยีการผลิตวัสดุพื้นผิวใหม่ ?PORCELLANATO? เข้ามาในปี 2533 และขยายกำลังการผลิตเป็น 36,000 ตารางเมตรต่อวัน รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 750.0 ล้านบาท

ในปี 2536 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิต และลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้ความทันสมัยทัดเทียมมาตรฐานโลก โดยได้ทำการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตกระเบื้องเซรามิคที่มีคุณภาพสูงด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และระบบการผลิตใหม่นี้ยังรักษาสภาพแวดล้อมได้ดี ตลอดจนใช้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ จนทำให้ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมเป็น 60,000 ตารางเมตรต่อวัน

เมื่อธันวาคม 2546 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากหุ้นละ 10.-บาท เป็นหุ้นละ 1.บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ในปี 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 975,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 789,864,900 บาท โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล สยาม โมล์ด จำกัด ได้มีมติให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน และลูกจ้าง ให้กับ บริษัทฯ? ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

ตามที่บริษัทประสบปัญหาในการดำเนินงานและพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และสถาบันการเงินนั้น รวมทั้งเพื่อให้การบริหารการเงินของบริษัทเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทจึงได้พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินแก่บริษัทฯ โดย บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด ได้มาศึกษาวิเคราะห์ปัญหา สอบทาน และจัดทำแผนการบริหารทางการเงิน และการชำระหนี้ของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 บริษัทได้ลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ของบริษัทฯ กับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 มีมติอนุมัติการขายทรัพย์สิน ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเจ้าหนี้ของบริษัท และอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 975,000,000 บาท เป็นจำนวน 789,864,900 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 789,864,900 บาท เป็นจำนวน 1,099,864,900 บาท

โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่อาจต่ำกว่าราคาตลาดเกินร้อยละ 10 ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 310,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งภายหลังการจัดสรรหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.9

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขายห้องชุดอาคารพหลโยธินเพลส 29 ห้อง ชั้น 21-27 เนื้อที่รวม 10,768.42 ตารางเมตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กับ บริษัทอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในราคา 380,000,000 (สามร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)? และนำเงินมาชำระหนี้กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 343,961,061.64 (สามร้อยสี่สิบสามล้านบาทเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด (เซรามิคซิเมนต์ไทย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ตอบรับการเข้าร่วมเป็น Strategic Investor ในบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจตามคำเชิญของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้

(1)???? คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ เพื่อกำหนดให้เซรามิคซิเมนต์ไทย เป็นบุคคลที่มีสิทธิ ในการซื้อคืนหุ้นของบริษัทฯ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ระหว่าง บริษัทฯ กับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 196,233,602 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 19.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และมีมติอนุมัติการโอนสิทธิในการซื้อคืนหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่เซรามิคซิเมนต์ไทย

(2)???? เซรามิคซิเมนต์ไทย มีสิทธได้รับโอนหุ้นที่ซื้อขายส่วนแรกจำนวน 197,219,700 หุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมกับการรับโอนหุ้น จำนวน 196,233,602 หุ้น ที่เซรามิคซิเมนต์ไทย จะใช้สิทธิ์ซื้อจากธนาคารนครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะส่งผลให้เซรามิคซิเมนต์ไทย มีสิทธิ์ได้รับโอนหุ้นของบริษัท รวมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 393,453,302 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 39.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นอกจากนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่จะขายหุ้นตกลงส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ หรือดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทส่งมอบ และโอนกรรมสิทธิ์หุ้นของบริษัทฯ จำนวน 59,165,900 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 6 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่เซรามิคซิเมนต์ไทย ทำคำเสนอซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป

ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ เซรามิคซิเมนต์ไทย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 61.92 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,816,098,502 บาท และทุนชำระแล้ว986,098,502 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 986,098,502 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หลังจากเซรามิคซิเมนต์ไทย เข้ามาเป็นผู้ร่วมทุนใหม่ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้

  1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2551 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อระดมเงินทุนเพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงิน และบางส่วนนำไปใช้หมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ในจำนวนไม่เกิน 1,200,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวมทั้งหมดไม่เกิน 1,200,000,000 บาท อายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้แปรสภาพ เว้นแต่จะขยายอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้อายุรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิไม่เกิน 10 ปี 6 เดือน โดยมีการจ่ายดอกเบี้ยโดยมีอัตรา ดังนี้
    1. MLR-3.5%??? สำหรับปีที่ 1-2 (1 สิงหาคม 2551 ? 31 กรกฎาคม 2553)
    2. MLR-3.0%??? สำหรับปีที่ 3-5 (1 สิงหาคม 2553 ? 31 กรกฎาคม 2556)
    3. MLR-2.0%??? สำหรับปีที่ 6-10 (1 สิงหาคม 2556 ? 31 กรกฎาคม 2561)

กำหนดการจ่ายดอกเบี้ย ทุกๆ 3 เดือน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ตั้งแต่ครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งกำหนดการแปลงสภาพครั้งแรก คือ วันที่ 1 สิงหาคม 2553 และสามารถแปลงสภาพได้ทุกๆ 3 เดือน

ทั้งนี้รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 1/2551 ปรากฏตามเอกสารที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2551 มีผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ จำนวน 46 ราย และได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ จำนวน 1,031.708 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้นำไปชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินและเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกู้เงินเงินระยะยาวจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,500 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 10 ปี 6 เดือน

ภายในปี 2551 บริษัทฯ ได้มีการชำระหนี้และดำเนินการต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มั่นคงขึ้น ดังนี้

  1. การชำระหนี้ให้แก่ธนาคารนครหลวงไทย? (หนี้คงเหลือ 2,137.13 ล้านบาท)

1.1.???? ชำระหนี้เงินกู้ (หนี้เงินกู้กลุ่มที่ 4) จำนวนเงิน 1,075.46 ล้านบาท จากการ

-?????? ตีทรัพย์ประเภท Non-Core มูลค่า 225.125 ล้านบาท

-?????? ชำระหนี้จากเงินกู้ระยะยาวและซื้อคืนทรัพย์สินประเภท Core จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,500 ล้านบาท

-?????? ชำระหนี้จากเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2551 จำนวน 412.01 ล้านบาท

1.2.???? บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิซื้อคืนทรัพย์สินประเภท Core จากธนาคารนครหลวงไทย มูลค่า 1,061.67 ล้านบาท

  1. การชำระหนี้ให้แก่ธนาคารกรุงเทพฯ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และเจ้าหนี้อื่นๆ (199.62 ล้านบาท)

2.1.???? ชำระหนี้เงินกู้จากเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2551

2.2.???? บริษัท ได้รับการปลดภาระค้ำประกัน จำนอง จำนำ จากธนาคารต่างๆ

โครงสร้างรายได้

1. ขายกระเบื้องเซรามิค 97%
2. พัฒนาอสังหาฯ 3%

1. ขายในประเทศ 84%
2. ต่างประเทศ 26%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *