THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย

toro-author

หุ้นตัวนี้ถูกคัดสรรขึ้นมาจาก ระบบ กอริลล่า ที่ทางสถาบันคิดค้นขึ้นเพื่อเลือกหุ้นเด่นในแต่ละช่วงเวลา เราไปดูพื้นฐานกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง

 

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ในนาม “บริษัท ราชธานี ลิ ซซิ่ง จํากัด” ด้วย
ทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจํานวน 6 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลั กเพื่อประกอบธุรกิจประเภทการให้บริการสิ นเชื่อเช่ าซื้อรถยนต์มือสอง
ทั้งนี้นับตั้งแต่เปิดดําเนินการมา บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
จํานวน 36 ล้านบาท ในปีเดียวกั บที่บริษัทเปิดดําเนินการ ต่อมาในปี 2535 และปี 2538 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 56 ล้ านบาท
และ 168 ล้านบาท ตามลําดับ

ในช่วงเริ่มต้นของการดําเนินกิจการ บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ทั้งประเภทการให้สินเชื่อแก่
ผู้ ซื้อรถยนต์รายย่อยโดยผ่ านผู้ จําหน่ายรถยนต์มือสอง และการให้สิ นเชื่ อแก่ผู้ จําหน่ายรถยนต์มือสอง เพื่อใช้ เป็นแหล่ งเงิ นทุนในการจัดซื้อรถยนต์มาเพื่อจําหน่ายหรือที่เรียกว่าการให้สินเชื่อแบบ Floor Plan ซึ่งการให้สินเชื่อทั้งสองประเภทของบริษัทในอดีตมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยกเลิกการให้บริการสินเชื่อแบบ Floor Plan นับตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา และมุ่งเน้น
เฉพาะการให้สิ นเชื่ อเช่ าซื้อรถยนต์มือสองแก่ผู้ ซื้อรถยนต์รายย่อย แต่ในปี 2547 และ 2548 บริษัทได้ให้สิ นเชื่ อแบบ Floor Plan
แก่ผู้จําหน่ายรถยนต์มือสองจํานวนทั้งสิ้น 2 ราย และ 4 ราย ตามลําดับ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อรถยนต์อีกครั้ง โดยให้
สินเชื่อแก่ผู้จําหน่ายรถยนต์มือสองในวงเงินไม่เกิน 7.00 ล้านบาทต่อราย และมีระยะเวลาในการให้สินเชื่อ 3 – 6 เดือนต่อรายการ โดยมี สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และชุ ดโอนเป็นหลั กประกัน อย่างไรก็ดี ในปี 2549 บริษัทได้ยกเลิ กและไม่มีนโยบายในการปล่ อยสินเชื่ อแบบ Floor Plan อีกต่อไปเนื่องจากการให้สิ นเชื่ อดังกล่ าวในปีที่ผ่ านมานั้นเป็นกลไกของการรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาด (market share) และขยายการตลาดมากกว่ามุ่งทําเพื่อเป็นธุรกิจ หรือเพื่อมุ่งหวังรายได้ที่เกิดขึ้น

 

และในปี 2543 บริ ษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิ กของสมาคมธุรกิจเช่ าซื้ อไทย เพื่อรับทราบตลาดข้อมูลรถยนต์ มือสองซึ่ งเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีส่วนงานฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ และฝ่ ายการตลาดที่มีประสบการณ์ ในการ
ทําตลาดรถยนต์มือสอง จํานวน 237 คน ซึ่งทําหน้าที่รับผิดชอบดูแลการหาลูกค้า โดยจะมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ จัดจําหน่ายรถยนต์หลายราย รวมทั้งจะหมุนเวียนประจําอยู่ตามสถานที่ จําหน่ายของผู้ จําหน่ายรถยนต์มือสองที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท ซึ่งผู้ จําหน่ายรถยนต์ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผู้จําหน่ายรถยนต์ตามที่บริษัทกําหนด

 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ THANI คือ TCAP (ธนาคารธนชาต)

thani-structure

 

การประกอบธุรกิจในปี 58 ที่ผ่านมา

ในปี 2558 สภาพเศรษฐกิจของโลกมีความผั นผวนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเทศไทยซึ่งยังอยู่ในภาวะชะลอตัวจากแรง
กดดันของกลุ่ มประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลงดังที่กล่ าว ส่ งผลให้ภาพรวมของการแข่งขันในธุรกิจลิ สซิ่งและเช่ าซื้อในประเทศ ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีแผนการ รักษาสั ดส่ วนการปล่ อยสิ นเชื่ อเช่ าซื้ อรถยนต์โดยเน้นทั้งตลาดรถบรรทุกใหม่ และรถบรรทุกเก่าเ ป็นกลุ่ มสิ นเชื่ อหลั ก ซึ่ งเป็นตลาดที่บริษัทมีความเชี่ ยวชาญ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ

โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนสินเชื่อรถบรรทุกจํานวนร้อยละ 72 และสินเชื่อรถยนต์ประเภทอื่นๆ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถปิคอัพรถ TAXI รถมอเตอร์ไซด์ขนาดใหญ่ (BIG BIKE) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 28 ของสินเชื่อทั้งหมดของบริษัท

 

ทั้งนี้บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมีนโยบาย ในการให้สินเชื่อที่จะคํานึงถึงผลตอบแทนในด้านอัตราการทํากําไรที่สู ง ประกอบกับการพิจารณาความเสี่ ยง เป็นสํ าคัญ เพื่อรักษาส่วนต่างของดอกเบี้ยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจได้มากขึ้น

 

มาดูรายได้ของบริษัทกันบ้าง

thani-profit

งบการเงินอย่างย่อ

thani-netprofit

งบการเงินของ THANI ทำได้ค่อนข้างดีสม่ำเสมอในรอบห้าปีที่ผ่านมากำไรสุทธิอยู่ราวๆ 700 ล้านบาท ในปีนี้ 59 อาจจะแตะๆ 800 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิอยู่ในระดับที่สูง โดยปกติอยู่แล้วในกลุ่มสินเชื่อ

 

หุ้นตัวนี้มีปันผลต่อเนื่องสม่ำเสมอ 2-3% ราคาหุ้นตอนนี้จัดได้ว่าไม่แพงมาก แต่ก็ไม่ได้ถูกจนต้องกว้านซื้อหุ้น P/E อยู่ประมาณ 15 เท่า ซึ่งก็สมเหตุสมผลกับราคา ณ ปัจจุบัน

 

หลักสูตรต่างๆ ของทางสถาบัน โทร 082-492-7166

2 thoughts on “THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด”

  1. admin says:

    หุ้นแอบชอบ THANI น่าแอบจับตาสำหรับหุ้นตัวนี้จัง เพราะดีลการขายหุ้น SCIB ใกล้จบ พระเอกก็น่าจะเป็น TCAP มากที่สุด แล้วหุ้นที่ถือใน THANI 39% ก็จะต้องตกเป็นของ TCAP อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เรียกว่าได้ตัว แต่หัวใจนั้นไม่รู้ไปไหน เด็กแนวนั่งดูงบการเงิน พี่ธานีมีกำไรดี มี Book 1.45 บาท ก็ต้องเล่นตัวหน่อยนะ เพราะงานนี้เผลอๆ TCAP อาจต้องทำตามกฎตลาดด้วยการประกาศ Tender offer อย่างน้อยก็ต้องเท่ากับ Book หรือมากกว่าซัก 1.2 เท่าให้สมศักดิ์ศรีหน่อย ถ้างั้นประเมินแบบแอบๆ ราคาหุ้นควรจะวิ่งไปรับข่าวนี้ระหว่าง 1.45-1.75 บาทกันล่ะ

  2. admin says:

    หุ้นแอบชอบ THANI ตอนเขียนข้อมูลนี้ยังไม่ได้รับคำตอบว่าจะเป็นไง แต่ที่แน่ๆ ได้พ่อใหม่เป็น TCAP แล้ว ไม่ว่าจะเลี้ยงดูต่อ หรือขายออกไปให้ใคร หรือจับไปควบกับหน่วยไหนก็ตาม ถือว่าน่าสนใจอยู่ดี หวังว่าวันนี้จะปลด H นะแรงเก็งกำไรน่าจะเด้งได้ถึง 1.60 บาท เอาใจช่วยจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *