วิเคราะห์ THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์
http://www.thaicom.net

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ? หรือ ?THCOM?) เดิมชื่อบริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจทางด้านโทรคมนาคม (Telecommunications) ประกอบธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ ได้แก่

1. ธุรกิจบริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและดำเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติภายใต้สัมปทานจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (?MICT?) เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ.2564 ปัจจุบันบริษัทฯ มีดาวเทียมที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งสิ้นจำนวน 4 ดวง คือ ไทยคม 1A ไทยคม 2 ไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) และไทยคม 5

ธุรกิจการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ (Broadcasting) ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการบริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม โดยบริษัทฯ ได้เน้นทำการตลาดโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทั้งในและต่างประเทศ เป็นผลให้ธุรกิจการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างมาก ณ สิ้นปี 2551 มีจำนวนช่องโทรทัศน์ที่แพร่กระจายสัญญาณจากดาวเทียมไทยคมทั้งสิ้น 264 ช่อง เพิ่มขึ้นจาก 243 ช่อง ในปี 2550

ณ สิ้นปี 2551 บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้ง และ เปิดให้บริการสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์ (เกตเวย์) แล้วทั้งสิ้น 13 แห่งใน 10 ประเทศ และบริษัทฯ กำลังดำเนินการขยายพื้นที่บริการและติดตั้งเกตเวย์ที่เหลืออีก 5 แห่ง ใน 4 ประเทศ คือ อินเดีย (2 เกตเวย์) อินโดนีเซีย ไต้หวัน และ ญี่ปุ่น เพื่อให้ครบ 14 ประเทศ ภายในปี 2552 สำหรับยอดจำหน่ายของอุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทางไอพีสตาร์ ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2551 เนื่องจากมีความต้องการการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ VoIP อย่างต่อเนื่อง และในปี 2552 สถานีภาคพื้นดินใน 14 ประเทศ จะสามารถเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญที่จะผลักดันให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

สำหรับภาวะอุตสาหกรรมการบริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมในปัจจุบัน ผู้ประกอบการมีความต้องการใช้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ (Broadcasting) ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการบริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมในทุกภูมิภาค ในปี 2552 บริษัทฯ จะยังคงเน้นการให้บริการผู้ประกอบการภายในประเทศ และผู้ประกอบการในแถบอินโดจีนและเอเชียใต้ พร้อมทั้งการขยายโอกาสทางธุรกิจในตลาดใหม่ เช่น ทวีปแอฟริกา ในขณะที่ภาวะอุตสาหกรรมการบริการบรอดแบนด์ยังคงมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเสนออุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทางแบบภายในอาคารรุ่น Enterprise รุ่นใหม่ ภายในปี 2552 นี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังรองรับผู้ใช้บริการได้มากขึ้นในเวลาเดียวกัน รวมถึงการให้บริการร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Telco Strategy) ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขยายตลาดไอพีสตาร์ในประเทศต่างๆ

2. ธุรกิจโทรศัพท์

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการธุรกิจโทรศัพท์ผ่านบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ พีทีอี จำกัด (?Shenington?) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทการลงทุน (Holding Company) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงใน Shenington ในสัดส่วนร้อยละ 51

  • บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (?LTC?) เป็นกิจการร่วมค้ากับรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (?สปป.ลาว?) โดย LTC ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมในสปป.ลาวเป็นเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 2564 ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Phone) โทรศัพท์โครงข่ายพื้นฐาน (Public Switched Telephone Network (PSTN)) บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ CDMA-450 โทรศัพท์สาธารณะ (Public Phone) บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming Service) บริการโทรศัพท์ต่างประเทศแบบ VOIP และบริการเสริม (Value added service) สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยปัจจุบัน LTC มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในสปป.ลาว

LTC ได้เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G ในไตรมาส 3 ของปี 2551 เป็นรายแรกของสปป.ลาว ในปัจจุบัน สปป.ลาวมีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประมาณ 1.4 ล้านคน โดยในปี 2551 LTC มีอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ประมาณร้อยละ 23 โดยมากกว่าร้อยละ 99 ของลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดเป็นลูกค้าในระบบ Prepaid

  • บริษัท เอ็มโฟน จำกัด (?Mfone?) (เดิมชื่อบริษัท กัมพูชา ชินวัตร จำกัด (?CamShin?)) ได้รับสัมปทานในการดำเนินกิจการโทรศัพท์ในประเทศกัมพูชาเป็นเวลา 35 ปี สิ้นสุดปี 2571 Mfone ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ระบบ Digital Phone Services GSM 900MHz และ GSM 1800 MHz และ UMTS หรือ 3G 2100 MHz โทรศัพท์พื้นฐานภายใต้ระบบ CDMA 450 และบริการโทรศัพท์ต่างประเทศแบบ VOIP โดยปัจจุบัน Mfone มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 2 ในประเทศกัมพูชา

เนื่องจากระบบโทรศัพท์พื้นฐานของประเทศกัมพูชายังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก ประเทศกัมพูชาจึงมีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สูงถึงร้อยละ 97 จากจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ทั้งหมด? ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา มีการเติบโตทางธุรกิจด้านโทรคมนาคมค่อนข้างสูง ส่งผลให้ในปี 2551 Mfone มีอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์สูงถึงร้อยละ 94 โดยเฉพาะลูกค้าในระบบ Prepaid

3. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อผ่านบริษัทย่อย/บริษัทร่วม /กิจการร่วมค้า ของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่? 1) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (?CSL?) เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตภายใต้ชื่อ ซีเอส ล็อกซอินโฟ (CS Loxinfo) เพื่อให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ด้วยเครือข่ายทั้งภาคพื้นดินและผ่านดาวเทียม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก แบบแสดงรายการข้อมูล ของ CSL) 2) บริษัท เอ็มโฟน จำกัด ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศกัมพูชา??? 3) บริษัท ลาว เทลเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ให้บริการอินเทอร์เน็ตในสปป.ลาว?? 4) บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ชิน บรอดแบรนด์ อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (?SBI?)) ให้บริการจำหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญานดาวเทียม บริการพัฒนาเว็บไซต์ บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบสำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration) บริการ Platform และบริการเนื้อหา HD Cinema สำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์?? 5) บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิงผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้บริการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต?? 6) บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการการประชุม อบรม/สัมมนาทางไกลผ่านดาวเทียม??? 7) บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด ให้บริการจำหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญานดาวเทียม

4. ธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์และสิ่งพิมพ์ประเภทโฆษณาย่อย

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการธุรกิจบริการจัดพิมพ์และเผยแพร่สมุดโทรศัพท์ผ่านบริษัทร่วมคือ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (?TMC?) ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย CSL นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้บริการรับจ้างลงโฆษณาย่อยหรือคลาสสิฟายด์สในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ผ่านบริษัทร่วมคือ บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด (?Watta?) ซึ่ง CSL ถือหุ้นร้อยละ 60 โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้จากธุรกิจบริการจัดพิมพ์และเผยแพร่สมุดโทรศัพท์และสิ่งพิมพ์ประเภทโฆษณาย่อยด้วยวิธีส่วนได้เสีย

ธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง และมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในหลายด้าน เช่น ความเสี่ยงในด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับการเงิน และความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ ซึ่งรายละเอียดของความเสี่ยงได้เปิดเผยอยู่ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงแล้ว

ปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการทั้งสิ้น 7,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ โดยรายได้จากการให้บริการไอพีสตาร์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 29.2 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 288 ล้านบาท มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 2,363 ล้านบาท และมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 369 ล้านบาท ทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 713 ล้านบาท โดยในปี 2551 บริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ภาครัฐในรูปของส่วนแบ่งรายได้และภาษีจ่าย ทั้งสิ้นจำนวน 486 ล้านบาท และ 1,464 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 5,660,411,500 บาท ทุนชำระแล้ว 5,479,687,700 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) และมี SHIN เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 41.14

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2549- 2551 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์/ บริการ ดำเนินการโดย % การถือหุ้นของบริษัท 2549 2550 2551
รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ
บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ไทยคมและบริษัทในกลุ่มธุรกิจไอพีสตาร์ 4,360 61.67 3,980 33.88 4,583 64.12
บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ ดีทีวี เซอร์วิส 99.99 80 1.13 243 2.07 503 7.04
บริษัทในกลุ่มเชนนิงตัน 51.00
เอ็นทียู 88.52
บริการธุรกิจโทรศัพท์ บริษัทในกลุ่มเชนนิงตัน 3) 51.00 2,406 34.03 2,212 18.83 1,927 26.96
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 86 1.22 105 0.89 67 0.94
กำไรจากการขายเงินลงทุน 5,127 43.64
รายได้อื่น 138 1.95 82 0.70 68 0.94
รวมรายได้ 7,070 100.00 11,749 100.00 7,148 100.00

หมายเหตุ:

1) CSL เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TMC จากร้อยละ 63.25 เป็นร้อยละ 100 ตั้งแต่ไตรมาส 2/2548

2) CSL ถือหุ้นใน Watta ร้อยละ 60 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2550 และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน ADV จากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ

99.99 ตั้งแต่ไตรมาส 4/2549

3) บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน Shenington ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2550

รายได้จากการขายและบริการจำแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ สำหรับปี 2549 ? 2551 มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ประเทศ 2549 2550 2551
ไทย 2,950 2,313 2,672
กัมพูชา 1,469 1,364 1,490
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1,115 1,035 698
ออสเตรเลีย 408 962 1,183
ประเทศอื่น ๆ 904 761 970
รวม 6,846 6,435 7,013

ความเห็นนักลงทุนท่านอื่น

ข่าวล่าสุดของไทยคม

ข่าวทั้งหมดของไทยคม

One thought on “วิเคราะห์ THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    THCOM ถ้าดูกันตามกราฟ จะเห็นว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะราคาปรับตัวลดลงมาเยอะโดยมีปัจจัยลบเรื่องที่เจรจาไม่ลงตัวกับ ICT ว่าจะให้สร้างดาวดวงใหม่แทนไทยคม 2 ที่กำลังจะหมดอายุ หรือไม่สร้าง และจะต้องทำยังไงดีว่าสัญญาต่างๆ จะมีการต่ออายุหรือมีสัมปทานอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินลงทุนกันหรือไม่ความที่เรื่องมันยืดไปเรื่อยตามประสาอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล จะต้องคุยกันยาวนานจนเจ๊งกันไปข้างนึงเนียะ ทำให้ราคาหุ้นออกอาการถอยตัว แต่ถ้าพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่ราคา 9 บาท และมี Book สูง15 บาท ควบไปกับกราฟที่ Oversold และกำลังเด้งช้าๆ นี้ ถ้ามองรูป W-shape จะเห็นแนวเด้งไปได้ 7.50 บาท ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เทคนิคเป็นอันขาด ดูแล้วเด็กแนวว่าน่าสนใจสะสมเป็นอย่างมากปัจจัยบวกที่จะตามมาก็คือการเปิด IPSTAR ที่อินเดียวจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก คนที่อ่านเทคนิคเห็นแถวนี้ต้องสะสมล่วงหน้าข่าวดีเชื่อว่าจะตามมาในภายหลัง แนวรับให้ทยอยเก็บ ส่วนแนวต้านแรก 7 บาท มีลุ้นต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *