THL บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

วันนี้มาดูหุ้นเกี่ยวกับทองคำบ้างว่าเป็นยังไง ยังไม่เคยศึกษาหุ้นตัวนี้เลย เห็นเค้ากันคาทุ่งๆ 😀 ต้องมาดูซะแล้วว่าเป็นยังไง

เว็บไซด์
http://www.tongkahharbour.com

นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานคณะกรรมการ
นายอึ้ง วาย ชอย ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

การดำเนินธุรกิจหลัก

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ทองคำ และโลหะอื่นๆ? การทำเหมืองดีบุกนอกชายฝั่ง การทำเหมืองหินแอนดีไซท์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ถือหุ้น ตลอดจนชุมชนและท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีที่สุดเพื่อผลตอบแทนที่ดีในแต่ละธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ให้กับผู้ถือหุ้นและสังคม

การลงทุน

ในปี 2550? บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัด (SML) ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 83.7ไปเป็นร้อยละ 89.99 ต่อมาในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัดได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,171,976 หุ้น เป็น 1,054,616 หุ้น โดยลดหุ้นทั้งหมดที่ถือโดย Southern Kinta Consolidated Limited จำนวน 117,360 หุ้น ซึ่งผลจากการลดทุนดังกล่าวจะทำให้ บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.99 ไปเป็นร้อยละ 99.99 ในวันที่ 6 มีนาคม 2551

บริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัด ได้ดำเนินการยื่นขอประทานบัตรไว้แล้วและการลงทุนในบริษัทฯ นี้จะให้ผลตอบแทนในระยะยาวกับบริษัทฯ ในอนาคต??? ทั้งนี้การทำเหมืองแร่ดีบุกของบริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัดตรงกับธุรกิจหลักของบริษัท? รวมทั้งมีทิศทางที่ดีในตลาดสากล

ส่วนธุรกิจเหมืองแร่ทองคำได้มีการติดตั้งเครื่องบดย่อยลูกที่สองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและกำลังการผลิต? รวมทั้งเปิดการทำเหมืองใหม่ T-1-8??? สำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท สกายคลิฟฟ์ บนถนนรัชดาภิเษกที่ได้มีการตกลงทำสัญญกับนักลงทุนรายหนึ่ง ได้มีการชะลอการพัฒนาดังกล่าวเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และได้มีการยกเลิกสัญญาดังกล่าว? ดังนั้นบริษัทฯ จึงพยายามหาทางเลือกอื่นๆ รวมทั้งการขายโครงการดังกล่าวด้วย

การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแร่

ปี 2550 เป็นปีที่ท้าท้ายเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจเหมืองทองคำ เนื่องจากบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานและได้สร้างผลกำไรในปี 2549 กลับมีผลกำไรลดต่ำลงในปีนี้เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงดังนั้นบริษัทจึงตัดสินใจที่จะปรับปรุงกำลังการผลิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยการติดตั้งเครื่องจักรดำเนินงานในส่วนที่ 2 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันและรองรับสินแร่ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ส่วนของการดำเนินธุรกิจเหมืองหินแอนดีไซท์ยังคงประสบปัญหาอันเกิดจากการเลื่อนกำหนดเวลาในการดำเนินโครงการรถไฟรางคู่ ทำให้ไม่สามารถขายหินโรยทางรถไฟซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดหวังว่าจะมีโครงการรถไฟรางคู่ในพื้นที่ภาคกลางและงานซ่อมบำรุงของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้จะมีความต้องการใช้หินโรยทางรถไฟประมาณ 850,000 ตัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้วางแผนทางการตลาดเพื่อมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์หินต่างๆให้กับงานก่อสร้างด้านอื่นๆเพื่อลดการพึ่งพิงการขายหินโรยทางรถไฟ

บริษัทฯ ยังคงหยุดการดำเนินการทำเหมืองดีบุกนอกฝั่งทะเล เนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้มีการทบทวนปรับลดอัตราการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ดีบุกให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตในต่างประเทศได้ ปัจจุบันราคาดีบุกมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนกระทั่งในเดือนตุลาคม 2550 ที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศลดอัตราค่าภาคหลวงใหม่ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง

ราคาดีบุกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งพวกเราก็หวังว่าแนวโน้มของราคาดีบุกจะปรับตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคต ซึ่งเราก็ได้เตรียมแผนงานที่จะกลับสู่ธุรกิจดีบุกอีกครั้ง ด้วยการผลักดันให้ บริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินงานได้ในอนาคตอันไกล้ ซึ่งตามแผนงาน และใบอนุญาต จะครอบคลุมพื้นที่ถึง 50,000 ไร่ (8,000 เอเคอร์)

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โครงการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยของบริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด บนถนนรัชดาภิเษก

บริษัทสกายคลิฟฟ์ จำกัด (?บริษัทในเครือ?) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯได้ตกลงที่จะก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม 29 ชั้นสำหรับพักอาศัย (ประมาณ 629 ห้อง)

โครงการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 2 ของปี 2551 นี้โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 24 เดือนในการก่อสร้าง? อย่างไรก็ตามจากที่มีความผันผวนทางการเงินในตลาดโลก และความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศไทย ทำให้นักลงทุนที่เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท สกายคลิฟฟ์ฯ ยกเลิกสัญญา? และทำให้บริษัท สกายคลิฟฟ์ฯ ไม่สามารถขอวงเงินกู้ได้ตามกำหนด

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันต้นทุนในการก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ? บริษัทฯ จึงเข้าเจรจากับตัวแทนบริษัทจากต่างประเทศในการก่อสร้างจากแบบที่ได้รับการอนุมัติแล้ว? พบว่าสัดส่วนการก่อสร้างอาคารต่อพื้นที่ดิน (FAR) ของโครงการ 10.5 แทนที่จะเป็น 7 ดังนั้น บริษัทฯ จึงพยายามรักษาระดับ FAR ของโครงการ

การถือครองที่ดิน ที่จังหวัดภูเก็ต

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินในจังหวัดภูเก็ตของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ในปี 2547? บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งบริเวณอ่าวภูเก็ต ทำให้สามารถเชื่อมต่อที่ดินของบริษัทฯ 2 แปลงซึ่งไม่ติดต่อกันให้รวมเป็นผืนเดียวกัน? ดังนั้นจึงทำให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ที่มีด้านหน้าที่ดินติดทะเลอ่าวภูเก็ต ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและมูลค่าในการพัฒนาในอนาคต

ต่อมาในเดือนมกราคม ปี 2551 บริษัทได้ ตกลงขายที่ดินในพื้นที่ตัวเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นจำนวนเงินหกสิบล้านบาท

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ในปี 2551 บริษัทฯ ไม่มีกิจกรรมการเพิ่มทุนจดทะเบียน หลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในปี 2548 ที่บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 605,551,170 หุ้น เป็น 756,939,463 หุ้น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นเงิน 1.165 พันล้านบาท

บทสรุป

ถึงแม้ว่าในปี 2551 จะเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯไม่ประสบความสำเร็จแต่บริษัทได้ดำเนินการหลายๆอย่างที่จะช่วยบรรลุตามแผนงานที่จะปรับปรุงผลกำไรในปี 2552 ให้ดียิ่งขึ้น พวกเรายังคงเชื่อมั่นว่าแผนการกลยุทธ์และพนักงานของบริษัทฯทุกๆคนจะสามารถนำพาความสำเร็จในอนาคตมาสู่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจ เหมืองแร่ทองคำ, เหมืองแร่ดีบุก หรือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเป็นรายได้หลักของบริษัทฯในอนาคต

2.2.1 โครงสร้างรายได้

บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเหมืองแร่ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ? โดยมีรายได้จากธุรกิจหลักได้แก่? การขายทองคำ สินแร่ดีบุก และหินแอนดีไซท์ นอกจากนี้ ยังได้รับดอกเบี้ยเงินฝากของบริษัทฯ จากธนาคารและสถาบันการเงินอีกด้วย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดำเนินการโดย โครงสร้างรายได้
2551 2550 2549
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
1. รายได้จากการขายทองคำ บริษัท ทุ่งคำจำกัด 881.42 89.90 419.11 88.27 269.48 84.96
รายได้จากการขาย

หินแอนดีไซด์

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชลสินจำกัด 4.63 0.47 8.98 1.89 21.08 7.16
รายได้จากการขายแร่ดีบุก บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์จำกัด (มหาชน)
2. รายได้อื่น ๆ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์จำกัด (มหาชน) 77.90 7.95
รายการตัดจำหน่ายส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีที่เกินกว่าราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ 16.46 1.68 46.71 9.84 26.62 8.39
ยอดรวมรายได้ 980.41 100.00 474.80 100.00 317.18 100.00

ความคิดเห็นของนักลงทุนท่านอื่นๆ ที่มีต่อ THL

ข่าวของทุ่งคาฮาเบอร์

One thought on “THL บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  คาทุ่งจริงๆ อ่านงบการเงินแล้วเหนื่อยใจมาก สำหรับคนที่รักและหลงหุ้นตัวนี้คงจะพลาดท่าเสียทีไปหลายคน แต่ไม่รู้ราคาหุ้นจะกลับมาได้หรือเปล่า 😀 ถ้าว่างๆ จะลองหามูลค่าซากที่ควรจะเป็นดูว่ามีโอกาสซื้อหุ้นก้นบุหรี่รึเปล่า อันนี้ให้อ่านความเห็นผู้ตรวจงบการเงินดูเล่นๆ

  ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า งบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของข้าพเจ้า โดยไม่เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายงานการสอบทานต่องบการเงิน ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องในสี่วรรคต่อไปนี้
  งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 แสดงหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน เป็นจำนวน 407.35 ล้านบาท และ 63.94 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทกำลังดำเนินการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินหลายแห่ง
  ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 11 ว่า ในปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัท ทุ่งคำ จำกัด) ได้จ่ายเงิน ทดรองจ่ายเพื่อการลงทุนให้แก่ บริษัท คอรัล รีซอร์ส จำกัด (คอรัล) เป็นจำนวนเงินรวม 21.99 ล้านบาท (580,000 เหรียญสหรัฐฯ และ 50,000 ปอนด์สเตอร์ลิง) ต่อมาในเดือนเมษายนปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องร้องคอรัล และบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์สองแห่ง และกรรมการหลักของกลุ่มบริษัทสามคน ต่อศาลแพ่งที่ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเรียกชำระเงินดังกล่าวคืน พร้อมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง และได้ร้องขอต่อศาลให้จำเลยนำทรัพย์สินเข้ามาเป็นหลักประกันและห้ามยักย้ายถ่ายเทหรือจำหน่ายทรัพย์สิน ซึ่งศาลได้รับคำร้องแล้ว ขณะนี้คดีอยู่ในการพิจารณาของศาล ต่อมาในเดือนกันยายน 2552 คอรัลได้เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย และบริษัทได้รับการเสนอให้ได้สิทธิแรกที่จะเข้าถือหุ้นบริษัทย่อยสองแห่งของคอรัล อย่างไรก็ดีบริษัทไม่สามารถทำความตกลงกับผู้ดำเนินการกระบวนการล้มละลาย เรื่องเงื่อนไขการเข้าถือหุ้นได้ อย่างไรก็ดีบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินทดรองจ่ายดังกล่าวไว้แล้ว
  ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 21.11 ว่าเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด) ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาร่วมทุน เป็นจำนวนเงินประมาณ 349.40 ล้านบาท อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารมีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้ทำผิดสัญญาร่วมทุน และไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าเสียหายดังกล่าว โดยศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

  ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 8 ว่า บริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้ยื่นขอต่ออายุประทานบัตรการทำเหมืองหิน แอนดีไซต์ที่หมดอายุลง ซึ่งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร่ และได้ส่งเรื่องเข้ากระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว เพื่อรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงนามอนุญาตประทานบัตร
  งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ว่ายกเว้นผลของรายการปรับปรุง ซึ่งอาจจำเป็นถ้าสามารถตรวจสอบให้เป็นที่พอใจในมูลค่าของเงินทดรองจ่ายแก่บริษัท คอรัล รีซอร์ส จำกัด จำนวน 22.62 ล้านบาท (580,000 เหรียญสหรัฐฯ และ 50,000 ปอนด์สเตอร์ลิง) และให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาร่วมทุนและการขอต่ออายุประทานบัตรการทำเหมืองหินแอนดีไซด์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *