TICON ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและเริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในชื่อ ?บริษัท ไทย คอนเน็คชั่น จำกัด?? โดยกลุ่มผู้ก่อตั้ง คือ กลุ่มซิตี้เรียลตี้ ?และกลุ่ม H&Q Asia Pacific โดยในเวลาต่อมาบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น ?บริษัท ไทย อินดัสเทรียล?? ?คอนเน็คชั่น จำกัด? และ ?บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)? ตามลำดับ ????ปัจจุบัน กลุ่มซิตี้เรียลตี้ ?บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)? นายไว เชง ควน? และกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้กำหนดทิศทางหลักของบริษัท

ธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ปลายปี 2551 เป็นต้นมา วิกฤตการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้ผลิตพยายามลดสินค้าคงคลัง ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้พื้นที่โรงงาน/คลังสินค้าลดลง บริษัทจึงได้ชะลอการก่อสร้างโรงงาน/คลังสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นของการผลิตในช่วงปลายปี 2552 ส่งผลให้มีผู้ประกอบการกลับมาให้ความสนใจเช่าโรงงานและคลังสินค้าของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

บริษัทยังคงมีการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นเงินทุนส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงงาน/คลังสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2550 และ 2551 บริษัทมีการขายโรงงานและคลังสินค้าให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) และในปี 2552 บริษัทได้ขายคลังสินค้าให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2552? โดยบริษัทได้มีการลงทุนใน TFUND และ TLOGIS ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 33 และร้อยละ 20 ตามลำดับ ซึ่งทำให้บริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทุน รวมทั้งค่าบริหารจัดการสินทรัพย์จากการที่บริษัทได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารสินทรัพย์ให้แก่ทั้งสองกองทุนดังกล่าว

บริษัทมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด โดยบริษัทและบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้จัดสร้างโรงงานให้เช่า ส่วนคลังสินค้าให้เช่าดำเนินการโดยบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด ทั้งนี้ รายละเอียดของบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

1. บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จำกัด (Eco Industrial Services Company Limited: EISCO) ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดย EISCO ดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท และถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานมาตรฐานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งเป็นโครงการที่มีรูปแบบเช่นเดียวกับโครงการของบริษัท โดยเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2544? และได้รับอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อเดือนสิงหาคม 2544

ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 EISCO มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 50 ล้านบาท โดยในปี 2546 EISCO ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000

2. บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด (TICON Logistics Park Company Limited: TPARK) ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน TPARK จัดตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2548? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคลังสินค้าให้เช่า/ขาย โดย TPARK? ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส์ไทคอน-บางนา?? และเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส์ไทคอน-วังน้อย

ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553? TPARK มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 2,500 ล้านบาท โดยในปี 2552 ?TPARK ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

นอกจากบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TICON Property Fund : TFUND)

TFUND จัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2548 เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการอุตสาหกรรม (Industrial Properties) โดยอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ TICON หรือ TPARK เป็นเจ้าของ ??TFUND เป็นกองทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน

ปัจจุบัน TFUND มีจำนวนเงินทุน 7,771 ล้านบาท ??TFUND มีการระดมทุนครั้งแรกในปี 2548 และได้ทำการเพิ่มทุนอีก 3 ครั้ง ในปี 2549-2551 เพื่อซื้อโรงงานและคลังสินค้าจาก TICON และ TPARK ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนรวม 166 โรงงาน (พื้นที่รวม 377,450 ตารางเมตร) และ 8 คลังสินค้า (พื้นที่รวม 19,600 ตารางเมตร) ตามลำดับ? ทั้งนี้ TICON และ TPARK มิได้มีข้อผูกพันในการซื้อโรงงานและคลังสินค้าคืนจาก TFUND

TICON และ TPARK ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้บริหารโรงงานและคลังสินค้าที่ขายให้แก่ TFUND และได้รับค่าจ้างบริหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ TFUND ต่อปี

TFUND มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของกองทุน ซึ่งกำไรสุทธิของกองทุนดังกล่าวเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 TFUND มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเท่ากับ 10.8469 บาทต่อหน่วย

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 บริษัทมีการลงทุนใน TFUND คิดเป็นร้อยละ 33.04 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกทั้งหมด

  • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TPARK Logistics Property Fund : TLOGIS)

TLOGIS จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2552 เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมอุตสาหกรรม? โดยอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ TICON หรือ TPARK เป็นเจ้าของ ??TLOGIS เป็นกองทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน

ปัจจุบัน TLOGIS มีจำนวนเงินทุน 1,533 ล้านบาท โดยการลงทุนครั้งแรกของ TLOGIS ในปี 2552 เป็นการลงทุนซื้อคลังสินค้าจาก TPARK จำนวนรวม 15 หลัง (พื้นที่รวม 70,731 ตารางเมตร) มูลค่ารวม 1,530 ล้านบาท โดยมี TICON เป็นผู้ค้ำประกันค่าเช่าเพื่อให้ TLOGIS ได้ผลตอบแทนจากรายได้ค่าเช่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 ต่อปี เป็นระยะเวลารวม 7 ปี ทั้งนี้ TPARK มิได้มีข้อผูกพันในการซื้อคลังสินค้าคืนจาก TLOGIS

TICON ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้บริหารคลังสินค้าที่ขายให้แก่ TLOGIS และได้รับค่าจ้างบริหารในรูปของส่วนแบ่งกำไร ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ TLOGIS ต่อปี

TLOGIS มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของกองทุน ซึ่งกำไรสุทธิของกองทุนดังกล่าวเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 TLOGIS มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเท่ากับ 10.0644 บาทต่อหน่วย

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 บริษัทมีการลงทุนใน TLOGIS คิดเป็นร้อยละ 19.35 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกทั้งหมด

การขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TFUND และ TLOGIS ถือเป็นช่องทางการระดมทุนของบริษัททางหนึ่ง เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ขยายกิจการของบริษัท นอกเหนือจากแหล่งเงินทุนจากผลการดำเนินงานของบริษัท และแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน? การพิจารณาขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TFUND หรือ TLOGIS นั้น บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเวลา โดยคำนึงถึงผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น? ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะระดมเงินทุนผ่าน TFUND และ TLOGIS อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีทางเลือกในการบริหารโครงสร้างเงินทุนได้อย่างเหมาะสม

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัท บางกอกคลับ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 256,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บางกอกคลับ จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการของบริษัทดังกล่าว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทคอนได้ที่นี่ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *