TK บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2515 โดยดร.? ชุมพล พรประภา และคุณอโนทัย พรประภา ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินกิจการ บริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แก่ลูกค้ารายย่อยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและได้เพิ่มการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในปี 2525

ในปี 2534 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเป็น 70 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวธุรกิจ

ในปี 2538 บริษัทได้ขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มากขึ้นโดยเข้าถือหุ้นใน?? สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ซี.วี.เอ.จำกัด ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งในปี 2520 ???????โดยดร.ชุมพล พรประภา และคุณอโนทัย พรประภา เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออก

ในปี 2541 บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การบริหารงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกับ ซี.วี.เอ. บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้ ซี.วี.เอ. เน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์? ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อเปิดตลาดและฐานของลูกค้า พร้อมกันนั้นได้กำหนดนโยบายให้บริษัทเน้นธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ในปี 2543 บริษัทได้ริเริ่มจัดทำโครงการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับผู้เช่าซื้อทุกราย เพื่อลดอัตราความเสียหายจากการถูกโจรกรรม การเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของ??????? ผู้เช่าซื้อ ซึ่งต่อมาโครงการประกันภัยดังกล่าวได้กลายเป็นมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถ??????? จักรยานยนต์

ในเดือนกันยายน 2545 กลุ่มบริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภค ด้านการใช้สัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

ในปี 2546 บริษัทได้ปรับโครงสร้างกลุ่ม โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ในบริษัท ชยภาค จำกัด ซึ่งก่อตั้งโดยดร.ชุมพล พรประภา และคุณอโนทัย พรประภา เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้ชยภาคเป็นบริษัทหลักในการขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของกลุ่ม

บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ล้านบาทเป็น 500 ล้านบาท พร้อมกับการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้รับการอนุมัติจากตลาด???? หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เข้าทำการซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546

ต่อมาภายหลังเพื่อให้การบริหารงานลดความซ้ำซ้อน จึงได้มีการจัดโครงสร้างระบบการดำเนินการภายในกลุ่มบริษัทเสียใหม่? โดยบริษัท ซี.วี.เอ.จำกัดได้หยุดการปล่อยสินเชื่อตั้งแต่กลางปี 2547 โดยเน้นในเรื่องของการบริหารติดตามหนี้สินเพียงอย่างเดียว ส่วนด้านการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)? โดยพื้นที่การปล่อยสินเชื่อครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นการรองรับการขยายสินเชื่อ? กลุ่มบริษัทจึงมีการทยอยเพิ่มสาขาอย่างต่อเนื่องจาก 27 สาขา ณ สิ้นปี 2544 เป็น 76 สาขา ณ สิ้นปี 2552 ครอบคลุม 44 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ

ในปี 2548 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ชนิดระบุผู้ถือมูลค่า 745 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.2% และ ?4.8 % ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2550 และปี 2552 โดยขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และในปี 2549 ?บริษัทได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ?เพื่อที่จะออกหุ้นกู้เพิ่มในวงเงิน 1,500 ?ล้านบาท เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

ในปี 2549 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตองค์กร ที่ระดับ BBB+??? แนวโน้มอันดับเครดิต? ?คงที่? ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์?? คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ??เครือข่ายสาขาที่กว้างขวาง และมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง

ในปี 2550 บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีและ3.5 ปี จำนวน 600 ล้านบาทและบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ทบทวนเครดิตองค์กร ยังคงที่ระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต? ?คงที่?

ในปี 2551 บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มจำนวน 600 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี

ในปี 2552 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ทบทวนเครดิตองค์กร ยังคงที่ระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต ?คงที่?

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด และบริษัท ชยภาค จำกัด? ดำเนินธุรกิจหลักโดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์? ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2552 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจเช่าซื้อรถจักยานยนต์: รถยนต์: รายได้อื่นๆ เท่ากับ 71:2: 27

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทยังคงมุ่งเน้นในธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์? ซึ่งบริษัทมีความรู้ความชำนาญ โดยตั้งเป้าหมายขยายขอบเขตพื้นที่การให้บริการออกไปนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดใหญ่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย? สำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์บริษัทจะพิจารณาตามภาวะตลาดและการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนในการดำเนินการ

อนึ่ง บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินเชื่อและอัตราผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นหลัก โดยที่การเติบโตขยายสินเชื่อของบริษัทยังคงต้องอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการคัดคุณภาพของลูกค้าอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน รวมทั้งการตั้งสำรองฯ อย่างเพียงพอ เพื่อคงไว้ซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย? นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ รวมทั้งผู้บริหารในทุกระดับได้ตระหนักและมุ่งเน้นในหลักธรรมาภิบาลที่ดีและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)??? ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลและชี้แจงข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอของบริษัทแก่นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้นทั่วไป ผู้บริหารระดับสูงได้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงฐานะและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างถูกต้องและ เท่าเทียมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *