TMD บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2501 ด้วยทุนจดทะเบียน? 5 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร สำหรับบรรจุน้ำมันหล่อลื่น เคมีภัณฑ์ และสินค้าเกษตร

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทมีดังต่อไปนี้

ปี 2530?? ?จัดตั้งบริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร สำหรับบรรจุน้ำยางข้น โดยตั้งโรงงานผลิตที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด คิดเป็นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน
ปี 2532?? ?บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2535 ??? ?บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยซื้อพื้นที่สำนักงานในอาคารเลครัชดา? ออฟฟิศ? คอมเพล็กซ์ เพื่อขายและให้เช่า พร้อมกับเข้าถือหุ้นในบริษัท เลครัชดา จำกัด

 
ปี 2537?? ?บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด และได้จัดตั้งบริษัท เดอะเพ็ท จำกัด? เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก? ได้แก่หลอดพรีฟอร์ม และขวดพลาสติกพีอีที โดยตั้งโรงงานผลิตที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เดอะเพ็ท จำกัด คิดเป็นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน
ปี 2540?? ?บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด ได้ขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยเพิ่มสายการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกลูกฟูก (POLYBOARD) เพื่อใช้ทำบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการผลิต? แผ่นป้าย หรือแท่นโชว์? สินค้าในธุรกิจโฆษณา เป็นต้น
ปี 2543?? ?บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เดอะเพ็ท จำกัด จากเดิมร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน โดยซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิม ในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้ซื้อพื้นที่ในอาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ เพื่อให้เช่า เพิ่มขึ้นอีก 2,208 ตารางเมตร
ปี 2544?? ?บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 ฉบับปี 2000 จาก BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI)
ปี 2545?? ?บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด ได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม? ISO 9001 ฉบับปี 2000 จาก SGS YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES? (SGS)

ปี 2546? ??? ?บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด ได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 ฉบับปี 2000 จาก BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI)
บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด ได้จัดตั้งบริษัท อีสท์พลาส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติกพีอีที และฝาจุกพลาสติกโดยตั้งโรงงานผลิตที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง?? บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท อีสท์พลาส จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ในปีเดียวกัน บริษัทยังได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เดอะเพ็ท จำกัด จากเดิมร้อยละ 75 เป็น? ร้อยละ 80 โดยซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิม
ปี 2549?? ?บริษัทได้ซื้อเครื่องจักรผลิตถังโลหะขนาด 200 ลิตรใหม่ทั้งหมด โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และได้ย้ายโรงงานไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทราและหยุดการผลิตที่โรงงานช่องนนทรี
ปี 2551?? ?บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ฉบับปี 2004 จาก UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD. (URS)

โครงสร้างรายได้ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? หน่วย 😕 ล้านบาท

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

การจำหน่ายถังโลหะ

876.97

52.69

877.90

60.71

903.09

57.64

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก

740.86

44.51

517.77

35.81

614.07

39.19

ค่าเช่าและค่าบริการ

46.66

2.80

50.33

3.48

49.70

3.17

รวม

1,664.49

100.00

1,446.00

100.00

1,566.86

100.00

หัก รายการระหว่างกัน

48.16

32.56

56.79

มูลค่ารวม

1,616.33

1,413.44

1,510.07

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *