TNITY บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

วันนี้กำลังหาหุ้นปันผล บังเอิญแอบไปเห็นบริษัทนึงอยู่ในธุรกิจการเงิน และการลงทุน นั่นคือ TNITY เนื่องจากว่าสามปีที่ผ่านมามีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ 6 – 8% ซึ่งไม่เลวเลยทีเดียว ถ้ามองในแง่ปันผลอย่างเดียว แต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมถึงซื้อขายกันที่ PE 7 ซึ่งค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งติด Top 4 เทียบกับหุ้นตัวอื่นอย่าง MBKET, TK, PL ?จากราคา ณ ตอนนี้ PBV ต่ำกว่า 1 แสดงว่าเรามีส่วนลดจากคนที่ซื้อหุ้นครั้งแรก ว่าแล้วก็ไปดูข้อมูลบริษัทกันเลยดีกว่าครับ

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 โดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกน บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท ?และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 914 ล้านบาทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 914,125,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 877,760,000 บาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานที่ผ่านมาในปี 2554 และปี 2555

ปี 2554??????????????????? บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ ?ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง?

เมษายน 2554 ???????? ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 8 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทรีนีตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด และให้ดำเนินการเลิกและชำระบัญชีบริษัท ทรีนีตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

ธันวาคม 2554???????? บริษัทได้รับแจ้งผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2554 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ ?ดีมาก? ซึ่งปรับจากระดับ ?ดีเลิศ? จากการปรับเปลี่ยนการให้คะแนนในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2555??????????????????? บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ ?ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง?

พฤศจิกายน 2555?? บริษัทได้รับแจ้งผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ ?ดีมาก? โดยมีระดับคะแนนสูงกว่าคะแนนของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม และอยู่ในระดับเดียวกันกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน SET50 Index

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)? มีการดำเนินธุรกิจหลักโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)? โดยมีบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 รวม 3 บริษัท?? ได้แก่

(1)? บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด?? จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2542? โดยใช้ชื่อเดิมว่า บริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลัภย์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542? ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงขายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ เอสซีบี บุคคลัภย์ จำกัด ให้แก่บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด ซึ่งได้มีการเปลี่ยนทีมงานผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น ?บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด? เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544? บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาทซึ่งเรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว และ บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 750 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาทเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ตามลำดับ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 1,200 ล้านบาท

บริษัทฯได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 6 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์? การค้าหลักทรัพย์? ที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล? รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นอกจากนั้นบริษัทฯได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 และเริ่มประกอบธุรกิจจากการรับโอนธุรกิจจากบริษัทย่อย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2551

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวน 8 สาขา

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2554 และปี 2555 ดังนี้

มีนาคม 2554 ??????????????? บริษัทฯ เปิดสาขาสุขุมวิทและสาขาศูนย์วิจัย ทำให้จำนวนสาขาเพิ่มขึ้นจาก 10 สาขา เป็น 12 ? สาขา

เมษายน 2554??????????????? บริษัทฯ ปิดสาขาตรัง สาขากระบี่และสาขาปัตตานี ทำให้จำนวนสาขาลดลงจาก 12 สาขา เป็น 9 สาขา

กันยายน 2554?????????????? บริษัทฯ ปิดสาขาสมุทรสาคร ทำให้จำนวนสาขาลดลงจาก 9 สาขา เป็น 8 สาขา

ธันวาคม 2554 ????????????? บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์ จากงาน SET AWARDS 2011 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร

เมษายน 2555??????????????? บริษัทฯ ปิดสาขาสุขุมวิท และเปิดสาขาประชานิเวศน์ ทำให้จำนวนสาขายังคง เป็น 8 สาขา

ธันวาคม 2555 ????????????? บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์ จากงาน SET AWARDS 2012 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร

 

? ???? (2)? บริษัท ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด??? ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินและงานด้านวาณิชธนกิจร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โดยบริษัทฯได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯยังได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท ก กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

?(3)? บริษัท ทรีนีตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด? ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) รวมถึงเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด และได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 และชำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554

(4) บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทร่วม ที่บริษัทรับโอนการถือหุ้นจาก ทรีนีตี้ อินฟอร์เมชั่น จำกัด โดยลงทุนในอัตราร้อยละ 49.95 ร่วมกับผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยบริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 100,000 บาท บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัทต่อไปนี้ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทอื่น (Securitization)

ชื่อบริษัท

วันที่จดทะเบียน

ทุนจดทะเบียนและ

เรียกชำระแล้ว (บาท)

สัดส่วนการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด 27 กันยายน 2545

500,000

ร้อยละ 99.99

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 บริษัทได้จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัท ออสเปรย์ ซีรี่ส์ ทู จำกัด เนื่องจากโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของการเคหะแห่งชาติชุดที่ 2 ได้จบโครงการลง และได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่ได้มีการประกอบธุรกิจโดยตรง ทั้งนี้รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่จะมาจากบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแกน ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้จะกล่าวถึงบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด


โครงสร้างรายได้?

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555

รายได้

ดำเนินการโดย

สัดส่วน การถือหุ้น

ปี 2553

?

ปี 2554

?

ปี 2555

?

 

(ร้อยละ)

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้ค่าที่ปรึกษา

บจ.ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 และ

บล. ทรีนีตี้ จำกัด

99.99

22.41

4.88

11.86

1.85

17.99

2.64

รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์

บล. ทรีนีตี้ จำกัด

99.99

361.55

78.78

443.62

69.31

441.42

64.83

รายได้จากธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บล. ทรีนีตี้ จำกัด

99.99

38.25

8.33

72.35

11.31

46.35

6.81

กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บล. ทรีนีตี้ จำกัด

99.99

22.85

4.98

102.73

16.05

159.50

23.42

รายได้อื่น

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา

บล. ทรีนีตี้ จำกัด และ

บจ. ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001

99.99

13.88

3.03

9.45

1.48

15.66

2.30

รวม

? ?

458.94

100.00

640.01

100.00

680.92

100.00

โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ใน ปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555

รายได้

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

?

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ค่านายหน้า

344.65

75.14

408.79

64.32

367.09

54.34

ค่าธรรมเนียมและบริการ

35.29

7.69

22.81

3.59

31.42

4.65

กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์

17.12

3.73

(56.33)

(8.86)

132.31

19.59

กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5.08

1.11

159.06

25.03

25.81

3.82

ดอกเบี้ยและเงินปันผล

30.38

6.62

44.17

6.95

38.62

5.72

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมหลักทรัพย์

18.59

4.05

48.78

7.67

65.26

9.66

รายได้อื่น

7.55

1.65

8.29

1.30

14.97

2.22

รวม

458.66

100.00

635.57

100.00

675.48

100.00

?ดูจากงบการเงินแล้ว บริษัททำกำไรในส่วนของการซื้อขายหุ้น (พอร์ตโบรค) ค่อนข้างเยอะ คนซื้อหุ้น TNITY ก็ต้องคิดนิดนึง เพราะผลประกอบการก็จะเหวี่ยงตามผลกำไร หรือ มือปืนที่เทรด ทำกำไรในตลาดหุ้นพอควร…แต่ ณ ราคา นี้ผมว่าเราไปหาหุ้นตัวอื่นๆ ซื้อน่าจะดีกว่าครับ เพราะมีหุ้นอีกมากมายที่ perform ได้ดีกว่านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *