TPP บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทยซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออุตสาหกรรมโดยทั่วไป โดยเฉพาะสินค้าของเด็กเล่นและสินค้าอื่นๆ ที่ผลิตเพื่อการส่งออก โดยเห็นว่าบรรจุภัณฑ์มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการขาย เพราะนอกจากการบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยป้องกันสินค้าภายในกล่องแล้วยังมีส่วนในการจูงใจการซื้อและเป็นตัวเพิ่มมูลค่าในสินค้าอีกด้วย

บริษัทฯ เริ่มทำการผลิตในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2527 ในระยะเริ่มแรกบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการ ณ โรงงานเลขที่ 197/129-130 ถนนเพชรเกษม แจวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ มีพนักงานเริ่มแรก 60 คน ทำการผลิตเฉลี่ยเดือนละ 75 ตัน และมียอดขายในปีแรกคือปี พ.ศ. 2527 จำนวน 24.5 ล้านบาท และสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าประเภทของเด็กเล่น โดยเน้นคุณภาพกล่องที่มีความสวยงามและคงทนแข็งแรง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เนื่องจากนโยบายการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกมีมากขึ้น บริษัทฯ ได้มีการสั่งเพิ่มเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพทันสมัยมาใช้ในการผลิต นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เริ่มมีนโยบายขยายตลาดโดยการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ใช้ภายในประเทศ และจากเหตุผลที่ว่าบริษัทฯ สามารถผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเป็นที่เชื่อถือของผู้ใช้ บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ เช่น บริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ฯลฯ ให้เป็นผู้ผลิตกล่องผงซักฟอกขนาดใหญ่ที่ต้องการความแข็งแรงและสวยงาม

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ได้ขยายตัวไปอย่างมากและลักษณะของอุตสาหกรรมกล่องบรรจุภัณฑ์นั้นต้องอาศัยเนื้อที่ในการเก็บรักษา ประกอบกับสถานที่ตั้งของบริษัทฯ มีปัญหาในด้านการขนส่ง ผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่าควรจะย้ายสถานที่ตั้งบริษัทฯ เพื่อให้มีบริเวณกว้างขวางสะดวกในการทำงานและสามารถรองรับตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในปี พ.ศ. 2531 บริษัทฯ จึงดำเนินการซื้อที่ดินประมาณ 31.5 ไร่ บริเวณถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และได้ทำการก่อสร้างโรงงานใหม่ขึ้น และย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 300 ตัน โดยการสั่งซื้อเครื่องจักรพิมพ์ 5 สี ยี่ห้อ KOMORI ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และบริษัทฯ ยังได้เพิ่มเครื่องจักรอื่นๆ ในสายการผลิตให้สอดคล้องครบวงจรกันด้วย เช่น เครื่องทำลอนลูกฟูก (Laminator) เครื่องปั๊มกล่อง (Auto Platen) เครื่องตัดกระดาษ ตลอดจนเครื่องจักรอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความรวดเร็วในการผลิต

ในปี พ.ศ. 2533 บริษัทได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีปริมาณหลักทรัพย์รับอนุญาตครั้งแรกจำนวนหุ้น 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนหลายครั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 375 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทมหาชน จำกัด กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีทะเบียนเลขที่ บมจ.341 ปัจจุบันบริษัทตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9/9

หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ขนาด 31.5 ไร่ มีเนื้อที่ใช้สอยเฉพาะโรงงาน 8,160 ตารางเมตร มีกำลังการผลิต 10,000 ตันต่อปี มีพนักงานทั้งสิ้น 303 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ ? บริษัทย่อย

บริษัท ที พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัทประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจ หรือโครงการต่าง ๆ? ที่มีความเสี่ยงต่ำ ประมูล และเข้าบริหารโครงการต่างๆ ที่บริษัทมีความชำนาญ มีความเชื่อมั่นและสามารถควบคุมการดำเนินงานได้เต็มที่? บริษัทมีทุนจดทะเบียน? 100? ล้านบาท? ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว? 30? ล้านบาท? โดยมีบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)? ถือหุ้นอยู่? 99%

บริษัทได้เสนอเป็นตัวแทนสายการบิน Oman Air (General Sales Agency หรือ GSA) โดยบริษัทได้แจ้งหนังสือแสดงความจำนงเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 และทางบริษัท Oman Aviation ได้มีหนังสือ Letter of Intent ตอบรับให้บริษัท ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นตัวแทนสายการบินโอมาน (GSA) ในประเทศไทย ทั้งด้านผู้โดยสาร (Passenger) และการขนส่งสินค้า (Air Cargo)

บริษัทมีรายได้หลักจากการดำเนินงาน? คือ รายได้จากการให้บริการเป็นตัวแทนสายการบินโอมาน และดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจำจากธนาคาร?? เงินปันผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *