TPP บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.tpppack.com

นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการ
นายชาญ อรัญวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักทางด้านผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษ พิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ท ที่มีลวดลายและสีสันสวยงาม (Display Boxes) เพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าที่ต้องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ เมื่อเห็นแล้วเกิดแรงจูงใจให้อยากซื้อสินค้า เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ลักษณะผลิตภัณฑ์กล่องมีทั้งแบบพิมพ์บนกระดาษหน้าแป้ง พิมพ์บนกระดาษเคลือบ P.E (Poly Ethylene) หรือนำไปประกบกับกระดาษลูกฟูกก่อนทำการ DIE CUT เพื่อพร้อมขึ้นรูปเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

1)?????? กลุ่มของเล่นเด็ก (Toys)

2)?????? กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าและ/หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and/or Electronic Appliance)

3)?????? กลุ่มอุปโภคบริโภค (Consumer Product)

4)?????? กลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือน (House ware)

5)?????? กลุ่มอาหาร (Food)

ลักษณะผลิตภัณฑ์จะเป็นกล่องที่ผลิตตามรูปแบบ และการออกแบบของลูกค้าเป็นหลัก ทีมงานการตลาดและขายมีประสบการณ์ความสามารถพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

จากแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยการพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นการพัฒนากระบวนการตลาด, การขาย การให้บริการลูกค้า และเข้าถึงลูกค้าเพื่อเปลี่ยนสถานะของลูกค้า ให้มาเป็นคู่ค้า และให้เป็นพันธมิตรทางการค้าในที่สุด วิเคราะห์จัดหมวดหมู่ของลูกค้าเพื่อแยกแยะเลือกเฟ้นลูกค้าคุณภาพที่ต้อง ?สร้าง? และ ?รักษา? ให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิด ดูแลให้บริการเป็นพิเศษ และยังคงสร้างผลกำไรให้แก่กิจการของบริษัท เน้นกลุ่มลูกค้าปานกลางที่มีแนวโน้มการขยายตัวสูงเพื่อที่เราจะเป็นพันธมิตรทางการค้าต่อไป

เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯให้มีความโดดเด่นขึ้นนอกเหนือจากระบบมาตรฐานที่บริษัทได้รับการรับรอง ได้แก่ ระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001: 2000 จาก SGS ในปี 2545 และได้รับการ Re Certified ในปี 2548-2551 ?และ Certified โครงการ Green Partnership ปี 2546 จากกลุ่มบริษัท Sony ประเทศไทย และยังได้รับการ Re Certified ในปี 2548 และ ในปี 2550-2551 และในปี? 2552 ทางบริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะได้รับ CERTIFICATE ISO 14001 เพื่อยกระดับมาตรฐานของบริษัทเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า

บริษัทฯมีนโยบายที่จะดูแล และควบคุมอย่างใกล้ชิดในด้านต้นทุนการดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและนำมาซึ่งผลกำไรต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นเป็นตอนพร้อมๆ กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลกร เพื่อสร้างธุรกิจและบริษัทฯ ให้เติบโตในระยะยาวอย่างมั่นคง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *