วิเคราะห์หุ้น TRT บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.tirathai-transformer.com

นายทองธัช หงส์ลดารมภ์ ประธานกรรมการ
นายศิริวัฒน์ ศรีพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ

สรุปภาพรวมของบริษัท

บริษัท? ถิรไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 4.2 ล้านบาท บริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระทั้งสิ้น 202,642,500 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 101,321,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท

บริษัทฯประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ถิรไทย? รวมทั้งให้บริการติดตั้งและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทฯเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศรายเดียวที่ผลิตได้ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลงระบบจำหน่าย

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศร้อยละ 60-65 ซึ่งแบ่งเป็นภาคราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 30-35 โดยมีรายได้รวมในปี 2550 และ 2551 เป็นเงิน 1,430.17 และ 2,138.46 ล้านบาท ตามลำดับ

เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์

  • เป็นผู้นำในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า แห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และยึ่ดมั่นในภาพลักษณ์ทีดีขององค์กร

พันธกิจ

  • มุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี และการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
  • พัฒนาบุคลกรทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถ ด้วยการทำงานเป็นทีม เปี่ยมด้วยคุณภาพ รักษาคุณธรรม และการคำนึงถึงลูกค้า
  • สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรม

การตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2551 ที่ผ่านมา ตลาด ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขันของอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า โดยรวมยังคงมีการเติบโต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถึงแม้ว่าทั่วโลกกำลังประสบปัญหากับวิกฤต Subprime ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ในช่วงครึ่งปีหลัง แต่เนื่องจากธุรกิจพลังงาน และไฟฟ้า เป็นธุรกิจที่ต้องมีการวางแผนระยะยาวและต่อเนื่อง ตามแผนความต้องการพลังงานไฟฟ้า (PDP) ?ซึ่งยังไม่มีผลกระทบมากนักกับบริษัทฯ เนื่องจาก คำสั่งซื้อส่วนใหญ่เป็นคำสั่งล่วงหน้า 2-10 เดือนขึ้นอยู่กับขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า และ ณ.สิ้น ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีมูลค่างานคงเหลือ เท่ากับ 1.8 พันล้านบาท สำหรับปี 2552 ?เนื่องจาก รัฐบาลปัจจุบัน ยังคงสนับสนุนปัจจัยต่างๆเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะๆ ภายในปี 2552 ?และปี 2553 รวมถึงการเร่งดำเนินโครงการลงทุนสำคัญของภาครัฐภายใต้แผนการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปีปลายปี 2552 ซึ่งคาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น? บริษัทคาดการว่ายังคงรักษาอัตราเติบโตอยู่ในระดับ ร้อยละ 10-15

สรุปฐานะการเงินและผลดำเนินงาน

ในปี 2550 และ 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย จำนวน 1,430.17 ล้านบาท และ 2,138.46 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้น อยู่ที่รัอยละ 28.68 และ 27.50 ตามลำดับ การที่กำไรขั้นต้นปรับลดตัวลงเนื่องจาก ต้นทุนขายและบริการที่เพิ่มขึ้นจากเติบโตตามสัดส่วนของยอดขายซึ่งเป็นไปตามประมาณ รวมถึงราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2551 ซึ่งทำให้ตุ้นทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้องสูงขึ้นเช่นกัน? แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ดำเนินมาตรการ ในการปรับกลยุทธการเสนอราคา และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ บริษัทฯแลบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ ปรับตัวดีขึ้น ในปี 2551 อยู่ที่ร้อยละ 9.54 เปรียบเทียบกับกับปี 2550 อยู่ที่ร้อยละ 8.48%

ความเหมาะสมของโครงสร้างทุน ณ สิ้นปี 2550 และ 2551? บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ? 1.63? และ 1.91 ?เท่า ?ซึ่งบริษัทฯจะยังคงนโยบายในการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในระดับไม่ 2.0 ?เท่า เพื่อความมั่นคงในการดำเนินงาน และมีผลตอบแทนต่อผุ้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

บทวิเคราะห์

ความเห็นนักลงทุน

ข่าวคราวของบริษัท

One thought on “วิเคราะห์หุ้น TRT บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    ที่ @6.10 บาท คาดว่าปี 2010 จะจ่ายปันผล 0.62 บาท Dividend Yield % = 10% Cool…มากๆ อัตราการเติบโตแต่ละปีก็ 10%+ ถ้าไม่ซื้อก็ไม่รู้จะว่าไง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *