TRU บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.thairung.co.th

นางปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ
นายสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการ

บริษัท? ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2516 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจต่อเติมตัวถังรถยนต์เป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

— บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่

-???????? การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์รถยนต์ดัดแปลงประเภทต่าง ๆ และการรับจ้างออกแบบวิจัย การดัดแปลงรถประเภทต่าง ๆ แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

-???????? การผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก รวมถึงการรับจ้างประกอบต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้ากลุ่มรถยนต์, กลุ่มรถจักรยานยนต์ และเพื่อใช้ภายในบริษัทฯ เอง และส่งชิ้นส่วนของรถอเนกประสงค์ออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ

-???????? การรับจ้างประกอบ และดัดแปลงรถยนต์ต่าง ๆ เพื่อเป็นรถสเตชั่นวากอน หรือรถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง และรถใช้งานเฉพาะด้าน (Special Purpose Vehicle) เช่น รถฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็ว, รสบัส, รถตู้, รถพยาบาล, รถห้องเย็น, รถมินิบัส เป็นต้น

บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จำกัด (TRT) ประกอบธุรกิจด้านการสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิต โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

บริษัท ทยออโต้ เพรสพาร์ท จำกัด (TAP) เริ่มเปิดดำเนินการในเดือน มิถุนายน 2545 ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อินดัสเทรียล เอสเทรส อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตชิ้นส่วน โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้ากลุ่มรถยนต์ กลุ่มรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่บริเวณอีสเทอร์น ซีบอร์ด และบริเวณใกล้เคียง รวมถึงตลาดส่งออกด้วย และในปี 2548 ได้เริ่มขยายไปสู่การผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกเพิ่มขึ้น

บริษัท ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด (TVS) ประกอบธุรกิจด้านจำหน่ายอะไหล่ และศูนย์บริการหลังการขาย? สำหรับรถอเนกประสงค์ของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในปี 2548 ได้ขยายธุรกิจไปยังชิ้นส่วนพลาสติกตกแต่งรถ (Accessory Part) ในนาม ?Parto? และในปี 2550 ได้เป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายรถยนต์โดยสาร ภายใต้แบรนด์ ?Yutong? จากประเทศจีน ในปี 2551 เพิ่มการให้บริการติดตั้งแก๊ส LPG / NGV รถยนต์ เพื่อเป็นการขยายธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น

บริษัท? ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด (TUC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TVS ซึ่งเข้าลงทุนในปี 2544 เพื่อขยายธุรกิจประเภทการจำหน่ายรถยนต์ โดยเป็นตัวแทนจำหน่าย และศูนย์บริการหลังการขายสำหรับรถยนต์ Land Rover รวมทั้งเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์รถอเนกประสงค์ และอะไหล่ต่าง ๆ

บริษัท เดลต้า-ทีอาร์ จำกัด (DTR) เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท Delta Kogyo ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตเบาะรถยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเบาะรถยนต์

บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด (TAC) เป็นบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสำหรับ Special Purpose Vehicle

— บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด (DTC) เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท Delta Kogyo ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเพิ่งจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ในปี 2550 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตเบาะรถยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ โดยตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อินดัสเทรียล เอสเทรส อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

3.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2549 -2551

หน่วย พันบาท

ผลิตภัณฑ์/บริการ ดำเนินการโดย % การถือหุ้น ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551
ของบริษัท รายได้ % รายได้ % รายได้ %
การจำหน่ายรถยนต์ พร้อมค่าประกอบและค่าอุปกรณ์ติดตั้ง TRU,TVS, TUC 94, 99.53* 729,258 30.35 667,965 28.42 414,240 18.64
การจำหน่ายชิ้นส่วน และรับจ้างประกอบ TRU,TAP 91 1,191,116 49.57 1,219,529 51.88 1,233,745 55.52
การรับจ้างทำแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิต TRT 94 115,245 4.80 100,501 4.28 293,940 13.23
การจำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์และรับจ้างบริการอื่น ๆ TRU,TVS, TUC 94, 99.53* 267,372 11.13 227,103 9.66 157,299 7.08
รายได้อื่น ๆ 100,002 4.15 135,582 5.77 122,785 5.53
รวมรายได้ทั้งสิ้น
2,402,993 100.00 2,350,680 100.00 2,222,009 100.00

* TRU ถือหุ้นใน TVS 94% และ TVS ถือหุ้นใน TUC 99.53%

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ (Goal)

จากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมดัดแปลงต่อเติมตัวถังรถยนต์ ชิ้นส่วนและแม่พิมพ์ โดยเฉพาะคู่แข่งที่เป็นบริษัทข้ามชาติ บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจเชิงรุก โดยการแสวงหาพันธมิตรจากต่างประเทศ เพื่อร่วมลงทุนและขยายฐานธุรกิจด้านชิ้นส่วนทั้งโลหะและพลาสติก งานรับจ้างประกอบรถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ เพื่อขายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนงานแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิต โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังที่บริษัทได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2000 ISO/TS 16949:2002 และ ISO 14001:2004 รวมทั้งการผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าในเวลาที่กำหนด โดยใช้ต้นทุนตามเป้าหมาย นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการออกแบบ การผลิต และการจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง รวมทั้งยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก โดยมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้

ยังมีแนวทางในการดำเนินงานทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *