TSTH บริษัท ทาทา สตีล

บริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีบริษัทย่อยคือ NTS SISC และ SCSC ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

การดำเนินงานของบริษัทเป็นการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัท โดยมีบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารระดับสูงสุด และบริษัทย่อยทั้งสามจะดูแลด้านการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารที่บริษัทกำหนดไว้ทั้งด้านการตลาด การวางแผนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ ???การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้านอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (?TSGH? ) เป็นบริษัทย่อยที่ ?Tata Steel Limited (?TSL?) ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์? ทั้งนี้ TSL เป็นบริษัทจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายอินเดีย และเป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจรรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศอินเดีย ในแง่กำลังการผลิต (Production capacity) โดยผลิตเหล็กในหลายรูปแบบ อาทิเช่น เหล็กรีดร้อน (Hot rolled coil) เหล็กรีดเย็น (Cold rolled coil) เหล็กแผ่น (Sheet) เหล็กเส้น (Rebar) เหล็กลวด (Wire rod) เป็นต้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ TSL จะมุ่งเน้นในประเทศอินเดียเท่านั้น ในขณะที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจะเน้นลูกค้าในประเทศในสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ส่วนที่ส่งออกไปต่างประเทศนั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างประเภทกัน แม้ว่า TSL จะดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กเช่นเดียวกับบริษัท แต่มีประเภทผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากกว่าและมีฐานลูกค้าต่างกลุ่มกัน ประกอบกับ TSL มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่จะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทางธุรกิจ (Synergy) จากการเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บริษัท จึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Conflict of interest)

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรกำลังการผลิตสำหรับแต่ละบริษัทย่อย ให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องในปริมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Mass Production) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับต่ำที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดสรรกำลังการผลิตสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1)????????????? NTS ผลิตเหล็กเส้น และเหล็กลวด

2)????????????? SISC ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเป็นหลัก เช่น เหล็กลวดคาร์บอนสูง เหล็กลวดคุณภาพพิเศษ และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

3)????????????? SCSC ผลิตเหล็กเส้น

นอกจากนั้น บริษัทยังคำนึงถึงการปรับเปลี่ยนการจัดสรรกำลังการผลิตให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในบางครั้งเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท เช่น ภาวะตลาดและอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในรอบปีบัญชี 2552-2553 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

ปี 2552
กุมภาพันธ์
  • NTS และ SCSC ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AS/NZS 4671 สำหรับการผลิตเหล็กเส้น ส่งขายที่ประเทศออสเตรเลีย จาก ACRS (Australian Certification Authority for Reinforcing Steel Ltd)
ตุลาคม
  • โครงการเตาหลอม 2 (?Mini Blast Furnace?) ซึ่งเป็นโครงการผลิตเหล็กโดยใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบ ประมาณกำลังการผลิตปีละ 500,000 ตัน ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และนับเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ได้รับการประเมินผลตามระบบและมาตรฐานของ Tata Business Excellence Model (TBEM) ซึ่งเป็นแนวคิดและแนวทางในการนำพาให้ทุกบริษัทในกลุ่มทาทาสามารถพัฒนาองค์กรไปสู่ความพร้อมในการแข่งขันระดับโลก ตลอดจนการยกระดับบริษัทให้เป็นบริษัทชั้นนำของโลก ในระดับ ?Good Performance?
ปี 2553
มกราคม
  • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ อยู่ในกลุ่ม? ?ดีมาก?? ตามผลสำรวจโครงการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้ชื่อ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2009 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
มีนาคม
  • NTS และ SCSC ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IS 1786 : 2008 สำหรับการผลิตเหล็กเส้น ส่งขายที่ประเทศอินเดีย จาก BIS (Bureau of Indian Standards)

อนึ่ง เมื่อเดือนมีนาคม 2549 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จาก บริษัท ซิเมนต์ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (?CHC?) เป็น กลุ่ม Tata Steel สัญชาติอินเดีย ทั้งนี้ เนื่องจาก CHC ได้ตกลงขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัททั้งหมดให้แก่กลุ่ม Tata Steel ซึ่งปัจจุบันอยู่ในชื่อของ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. โดยถือหุ้นอยู่ในบริษัททั้งหมดจำนวน 5,718,472,083 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *