TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (strategic investment holding company) บริษัทฯ มีธุรกิจหลักอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย (?กลุ่มบริษัทโทรีเซน?) ประกอบธุรกิจโดยการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือตั้งแต่ปี 2447 ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองตั้งแต่ปี 2528? ?และให้บริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งตั้งแต่ปี 2538 ในปี 2552 กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เพิ่มธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจเหมืองถ่านหินเข้ามาในกลุ่มธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน? 2552? บริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือทั้งสิ้น 36 ลำ ซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปและเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่ให้บริการอยู่ทั่วโลก และบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายและปรับปรุงกองเรือภายในช่วงระยะเวลา 2 ถึง 3 ปี ข้างหน้านี้ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทโทรีเซนยังมีเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำจำนวน 7 ลำ และเรือขุดเจาะอีกจำนวน 2 ลำ รวมทั้งเรือซึ่งสั่งต่อใหม่อีกจำนวน 4 ลำ ประกอบด้วยเรือขุดเจาะจำนวน 1 ลำ และเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำจำนวน 3 ลำ ซึ่งจะส่งมอบภายในเดือนพฤษภาคม 2553

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2522 (?รอบบัญชี 2552?) บริษัทฯ ได้ปรับโครงการการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจหลักทั้งสามกลุ่ม โดยกลุ่มธุรกิจขนส่งประกอบด้วยธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และธุรกิจงานบริการที่เกี่ยวข้องกับเรือ อาทิ การให้บริการเป็นตัวแทนเรือและการเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือ กลุ่มธุรกิจพลังงานประกอบด้วยธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งและโครงการเหมืองถ่านหิน กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานประกอบด้วยธุรกิจบริหารท่าเรือ บริการโลจิสติกส์แก่บุคคลภายนอก ธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจคลังสินค้า

กลุ่มบริษัทโทรีเซนบริหารงานโดยทีมผู้บริหารทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเพรียบพร้อมด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการถือหุ้น โดยลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมจำนวน 64 บริษัท และบริษัทร่วม 5 บริษัท บริษัทฯ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (?SET?) ตั้งแต่ปี 2538 ภายใต้สัญลักษณ์ ?TTA? และยังเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีเซ็ท 50 ที่ประกอบด้วยบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดขนาดใหญ่ 50 อันดับแรก

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 169.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในรอบบัญชี 2552 บริษัทฯ ซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 56.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 33.22 ของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่ออก ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มีจำนวนเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 113.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

กลุ่มธุรกิจขนส่งซึ่งนำโดยธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ประกอบธุรกิจโดยการให้บริการแก่เจ้าของและผู้ประกอบการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทการค้า บริษัทโลจิสติกส์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 กองเรือของบริษัทฯ มีเรือจำนวนทั้งสิ้น 36 ลำ ซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปและเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ประเภท Handysize จำนวน 28 ลำ และประเภท Handymax จำนวน 8 ลำ รวมทั้งเช่าเรือประเภท Handysize และประเภท Handymax มาเสริมกองเรืออีก 1 ลำและ 3 ลำ ตามลำดับ ซึ่งมีระยะสัญญาเช่าถึง พ.ศ. 2554? ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองให้บริการขนส่งสินค้าทั้งแบบประจำเส้นทางและแบบไม่ประจำเส้นทาง การให้บริการแบบประจำเส้นทางจะมีเส้นทางการเดินเรือสายหลักวิ่งระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน? ไปยังอ่าวเปอร์เซีย ทะเลแดง และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในขณะที่การให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทางจะไม่มีการกำหนดเส้นทางการเดินเรือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า การให้บริการขนส่งแบบประจำเส้นทางและแบบไม่ประจำเส้นทางนั้น สามารถเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เนื่องจากหากมีการว่าจ้างเรือให้ขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางในเที่ยวขาออกไปยังตะวันออกกลาง ลูกค้ามักจะว่าจ้างเรือให้ขนส่งสินค้าในเที่ยวกลับมาเป็นแบบไม่ประจำเส้นทาง ประเภทของการให้บริการขนส่งแบบไม่ประจำเส้นทาง ได้แก่ การเช่าเหมาลำเป็นระยะเวลา (period time charters) การเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า (contracts of affreightment) (?COA?) สัญญาเช่าระยะสั้นชนิดค่าระวางคงที่ (short-term fixed contracts) และ สัญญาระยะสั้นตามราคาค่าระวางของตลาด ณ ขณะนั้น (spot rate contracts)

ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ประกอบด้วยการให้บริการเป็นตัวแทนเรือในประเทศไทย เวียดนาม และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และการเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือทั่วภูมิภาค

กลุ่มธุรกิจพลังงานซึ่งนำโดยบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (?เมอร์เมด?) ให้บริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และรับเหมาเกี่ยวกับงานขุดเจาะนอกชายฝั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เมอร์เมดมีกองเรือสำหรับปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำจำนวน 5 ลำ และมีเรือขุดเจาะอีกจำนวน 2 ลำ นอกจากนี้ ยังมีการเช่าเรือเพื่อสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ จำนวน 2 ลำ ซึ่งมีสัญญาเช่าถึงปี 2552 เมอร์เมดได้ขยายการดำเนินงานไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ณ วันที่ 30 กันยายน 2552?? บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในเมอร์เมดร้อยละ 57.14 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 21.18 ของเมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี (Merton Group (Cyprus) Limited) ในเดือนสิงหาคม 2552 เป็นที่คาดว่าการประกอบการเหมืองถ่านหินในเชิงพาณิชย์ของ เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) ??แอลทีดี จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายน 2553

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซึ่งนำโดยบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (?UMS?) ให้บริการงานโลจิสติกส์แก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลภายนอก การขนถ่ายสินค้า การให้เช่าคลังสินค้า และการบริหารท่าเรือในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง

One thought on “TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    TTA ให้โอกาสอีกวันที่จะขึ้น ไม่อย่างนั้นเปลี่ยนชื่อจากเรือแขกเป็นเรือคยักอย่างแน่นอน ตอนนี้ตัวเลขต่างๆ ทั้งในแถบยุโรป และจีน ต่างมีสัญญาณใกล้เคียงกันว่า ภาคการผลิต และการสั่งสินค้าเข้าไปบรรจุไว้ในคลังกำลังจะต้องถูกเพิ่มปริมาณ ซึ่งเป็นจังหวะที่เหมาะสม และเกิดบ่อยครั้งเมื่อค่าระวางเรือลงต่ำมากๆ การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเรือจึงมีต้นทุนต่ำเมื่อเรามาดู Baltic Index ก็เห็นเลยว่าดัชนีค่าระวางนั้นสู่ระดับต่ำมากๆ และจากตัวเลขอย่างที่บอกจะเป็นตัวชี้นำเบื้องต้นว่าค่าขนส่งกำลังจะเพิ่มขึ้นในไม่ช้า แต่คงไม่เพิ่มขึ้นมาอย่างอดีตเนื่องจากปริมาณเรือบนโลกนี้เพิ่มขึ้นเยอะ ถ้าค่าระวางแพงขึ้นเรือที่จอดเทียบท่าก็จะออกมาเสริมเที่ยววิ่งนั่นเอง ดังนั้นเด็กแนวไม่ได้คาดหวังมาก แต่มองโอกาสที่ค่าระวางต่ำ ๆ อย่างนี้และกระแสของการหาหุ้นที่ยังไม่ขึ้นก็จะเป็นตัวที่หลายคนจับตาในการเข้าช้อนหุ้นนั่นเอง ด้านผลประกอบการ TTA ยังไม่เด่นนะ แต่ราคาหุ้นก็ต่ำกว่าพื้นฐานที่ 33 อยู่พอควร ดูกราฟเห็นการเด้งตัวเล็กๆ กวักมือให้นักเก็งกำไรเข้าไปเล่นกันล่ะ รอบนี้ต้านแรก 30 บาทมีให้ลุ้นเป็นแน่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *