TVI ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ประวัติความเป็นมา

8 ตุลาคม 2494?? จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10 ล้านบาท ในนามบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัด? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย? ซึ่งในระยะแรกบริษัทฯรับประกันเฉพาะอัคคีภัย และภัยทางทะเลเท่านั้น??? มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น? 2? อาคาร? บี.เอ็ล.ฮั้ว.? สี่แยกวัดตึก กรุงเทพ โดยมีผู้เริ่มจัดตั้งบริษัททั้งหมด 9 คนด้วยกันดังรายนามต่อไปนี้

1.?? ร้อยเอก สมหวัง? สารสาส

2.?? นายไว? ว่องตระกูล

3.?? นายศิวะอัศว์? อัศวเกียรติ

4.?? นายเกษม? ปังศรีวงศ์

5.?? นายม้า? ชันเหล็ง? (นายปรีชา? อัศวะอินทรา)

6.?? นายชั้งตัง ?แซ่เบ๊?? (นายเสริมศักดิ์? อัศวะธร)

7.?? นายทอง? อัศวรักษ์

8.?? นายทิ้งเกียง? แซ่เบ๊? (นายยนต์? อัศวะธนกุล)

9.?? นายบี.เอ็ล.ฮั้ว? หรือนายหลู่ฮั้ว? แซ่บาง

พ.ศ. 2516??????? ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เลขที่ 8/2516 ซึ่งออกโดยกรมประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2517??????? ได้ขยายกิจการ? โดยการเปิดรับประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแผนก และได้ย้ายสำนักงานใหญ่ จากอาคารบี.เอ็ล.ฮั้ว มายังตึกทินกร? ถนนสุริยวงศ์? กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2518??????? ได้เปิดแผนกประกันภัยเบ็ดเตล็ดขึ้น? และได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการประกันภัยเบ็ดเตล็ดเข้ามารับหน้าที่ในการดำเนินงาน พร้อมกันนี้บริษัทยังได้ขยายธุรกิจไปในด้านของการลงทุนประเภทต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

พ.ศ. 2523?? ?????เพื่อรับมือกับการขยายตัวของกิจการอย่างรวดเร็ว? บริษัทฯจึงได้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในกิจการของบริษัท เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ? ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานในปัจจุบัน และได้ขยายศูนย์บริการไปยังวเมืองต่าง ๆ รอบกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้าของบริษัท โดยได้เปิดศูนย์บริการขึ้นที่ จังหวัดชลบุรี? ราชบุรี? สระบุรี? และนครราชสีมา

พ.ศ. 2527?????? บริษัทฯได้ติดต่อเช่าความถี่คลื่นกระจายเสียงจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยเพื่อนำเทคโนโลยีอันทันสมัยนี้มาเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานสินไหมกับบริษัทฯ? เพื่อจะได้สามารถอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้เอาประกันภัยได้ดียิ่งขึ้น? ถือได้ว่าบริษัทเป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกในประเทศไทย ที่นำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยนี้มาประยุกต์ใช้ในงานประกันภัย

พ.ศ. 2532???? จากการประยุกต์เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริการนี้? ทำให้บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล HI ? TECH AWARD ด้านบริการ

 

การประกอบธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สามารถแบ่งได้ดังนี้

1.?? การประกันภัยรถยนต์

1.1?? การประกันภัยรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

1.2?? การประกันภัยประเภทหนึ่ง

1.3?? การประกันภัยประเภทสอง

1.4?? การประกันภัยประเภทสาม

1.5?? การประกันภัยประเภทสี่

1.6?? การประกันภัยประเภทห้า

2.?? การประกันอัคคีภัย

3.?? การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

3.1???????? ?การประกันภัยสินค้า

4.?? การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

4.1?? ? การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

4.2?? ? การประกันอุบัติเหตุเดินทาง

4.3???? การประกันภัยชดเชยรายได้

4.4???? การประกันภัยโรคร้ายแรง

4.5?? ? การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง

4.6?? ? การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องจักร

4.7?? ? การประกันภัยหม้อน้ำระเบิด

4.8?? ? การประกันภัยความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

4.9?? ? การประกันภัยกอล์ฟ

4.10? ? การประกันภัยป้ายโฆษณา

4.11? ? การประกันภัยโจรกรรม

4.12?? การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

5.?? การประกันภัยต่อ?? ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการรับประกันภัย เนื่องจากเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงภัย? โดยทำประกันภัยต่อให้บริษัทรับประกันภัยต่อ? ขณะเดียวกันก็รับประกันภัยต่อจากบริษัทอื่นด้วย? โดยถือเป็นการรับกระจายความเสี่ยงภัยตามหลักการดังกล่าวข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ

ต.ค. 2494???? ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 10,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 1,000.00 บาท

ม.ค. 2524???? เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น หุ้นสามัญ 20,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท

พ.ย. 2530???? เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น หุ้นสามัญ 30,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท

ก.ค. 2535??? ?เปิดที่ทำการสำนักงานใหญ่บริเวณถนนดินแดง เป็นอาคารสูง 11 ชั้น? มีพื้นที่ใช้สอย

ทั้งสิ้น 5,596? ตารางเมตร? พื้นที่จอดรถ 3,320 ตารางเมตร

ต.ค. 2535???? เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น หุ้นสามัญ 60,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

พ.ย. 2536??? ?จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน และเข้า Trade ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ค. 2537??? ?เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น หุ้นสามัญ 101,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

ก.ค. 2542???? เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น หุ้นสามัญ 126,250,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

และทางบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ Pacific Insurance Public Co., Ltd.

เป็น Thaivivat Insurance Public Co., Ltd.

ก.ย. 2546 ?????แปลงมูลค่าหุ้นจาก 10.00 บาท เป็น 1.00 บาท

เม.ย.2548 ?????เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น หุ้นสามัญ 151,500,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

โครงสร้างรายได้

บริษัทเป็นบริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีรายได้หลักมาจากเบี้ยประกันภัย? เมื่อบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยแล้ว เบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งบริษัทจะนำไปทำการประกันภัยต่อ และอีกส่วนหนึ่งบริษัทจะรับเสี่ยงภัยไว้เอง?? สำหรับในส่วนที่บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้นั้น เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว? บริษัทจะนำไปลงทุนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยอนุญาต และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อแสวงหารายได้อีกส่วนหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *